Home

Technické osvědčení zvláštního vozidla.

Zákon o podmínkách provozu vozidel Zákon č

Vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla, vydává osvědčení o registraci a technický průkaz zvláštního vozidla nebo technické osvědčení zvláštního vozidla a jejich duplikát Vydání TECHNICKÉHO OSVĚDČENÍ ZVLÁŠTNÍHO VOZIDLA na malotraktor Vari. Technické osvědčení na Vari ANV-380. Technické osvědčení na celou soupravu malotraktoru. Základní technický popis schváleného typu vozidla, samostatného technického celku (dále jen základní technický popis nebo také ZTP je tiskopis, na kterém jsou soustředěny veškeré technické údaje, které slouží jako podklad k vyplňování technického průkazu nebo technického osvědčení vozidla nebo zvláštního. To znamená, že provoz těchto vozidel bez dokladů, které dokládají schválení vozidla k provozu na pozemních komunikacích (tj. technický průkaz, nebo technické osvědčení, resp. OTP, nebo ORV, nebo výpis technického osvědčení), obecně není povolen

Ministerstvo dopravy ČR - Osvědčení o registraci

b) technické osvědčení silničního vozidla, část II (výpis technického osvědčení): c) Technické osvědčení zvláštního vozidla, část I: d) Technické osvědčení zvláštního vozidla, část II (výpis technického osvědčení): e) Technické osvědčení samostatného technického část I a část II (výpis technického. Vzor technického osvědčení silničního vozidla, které nepodléhá registraci, a výpisu z tohoto technického osvědčení je uveden v příloze č. 7. § 8 Schvalování technické způsobilosti zvláštního vozidla (K § 78 odst. 1 a § 79 odst. 5 zákona (1) Zjistí-li se technickou prohlídkou silničního vozidla nebo technickou silniční kontrolou podle zvláštního právního předpisu 26) nebo obdobnou kontrolou v jiném členském státě vážná závada, je vozidlo technicky způsobilé k provozu pouze na dobu 30 dnů ode dne vyznačení zápisu výsledku technické prohlídky. 11) Opakovaná technická prohlídka provedená za dobu delší než 30 kalendářních dnů od předchozí technické prohlídky se provede v plném rozsahu. 12) Opakovaná technická prohlídka následující po zadržení osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právníh

Technické osvědčení zvláštního vozidla. Technický průkaz (osvědčení část 2) obsahuje na lícní straně údaje o provozovateli vozidla a o jeho vlastníku. Rubová strana tohoto dokladu je vyhrazena technickým parametrům vozidla. Barvy jsou nevýrazné, pastelové, aby se znesnadnilo padělání dokladů na barevných kopírovacích zařízeních d) Technické. technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován, protokol o předchozí kontrole technického stavu silničního vozidla podle zvláštního právního předpisu nebo jiné obdobné kontrole v jiném členském státě, při které byla na vozidle zjištěna vážná nebo nebezpečná závada, pokud byla tato. Schvalování technické způsobilosti zvláštního vozidla (§ 8) Vzor osvědčení o schválení technické způsobilosti typu (§ 9) Výrobní štítky, výrobní čísla a homologační čísla (§ 10) Označení některých údajů na vozidle (§ 11) ČÁST TŘETÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY A TECHNICKÉ PODMÍNKY (§ 12-30 Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního a zvláštního vozidla k provozu na pozemních komunikacích. 3. Základní informace k životní situaci která nepodléhají registraci, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla.

Ministerstvo dopravy ČR - Jak registrova

 1. Evidenční kontrola vozidla je kontrola vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci silničního motorového a přípojného vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které.
 2. vyplňuje a vydává duplikáty dokladů k vozidlům (technický průkaz silničního vozidla, technický průkaz zvláštního vozidla, technické osvědčení silničního vozidla, technické osvědčení zvláštního vozidla, technické osvědčení samostatného technického celku)
 3. Technické osvědčení: 1. náhradní doklady od dovozce Technické osvědčení zvláštního vozidla, které nepodláhá registraci (dále t.o.), vydává výrobce nebo dovozce. Pokud výrobce nebo dovozce neexistuje, vydává t.o. registrační místo. Výrobce multikár existuje a existuje i dovozce do Česka. V současnosti je dovozcem UNIKONT

301/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o ..

oficiální stránky statutárního města Liberec. OBČAN RADNIC Které doklady je nutné předložit před provedením technické kontroly? technický průkaz vozidla (velký) - NE KOPII!!! osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz) doklady o provedení měření emisí motoru silničního vozidla - protokol o měření emisí NE starší 30-ti dnů Termíny pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel: Silniční vozidlo. 5. Zánik vozidla v registru silničních vozidel (Trvalé vyřazení vozidla) tiskopis Žádost o vyřazení vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla - skl. č. 72; K žádosti se dokládá: a) osvědčení o registraci vozidla část II Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován Protokol o předchozí kontrole technického stavu silničního vozidla podle zvláštního právního předpisu nebo jiné obdobné kontrole v jiném členském státě, při které byla na vozidle zjištěna vážná nebo nebezpečná závada, pokud byla tato. Osvědčení o registraci silničního vozidla (resp. zvláštního motorového vozidla). Osvědčení o technické způsobilosti vozidla (nazývané též technické osvědčení silničního vozidla) se podle zákona má vydávat pro vozidla, která nepodléhají registraci

Obecné dotazy - Vari a

Dobrý den.Prosím o sdělení jaký je rozdíl mezi vystavením dokladu.Technické osvědčení zvláštního vozidla nebo Technické osvědčení neevidovaného motorového-Připojného vozidla.Děkuji za odpověď. Odpovědět. Re: doklady na rs09 (Roman, 7. 12. 2011 10:19 provádí vývoz silničního a zvláštního vozidla, vyplňuje a vydává duplikáty dokladů k vozidlům (technický průkaz silničního vozidla, technický průkaz zvláštního vozidla, osvědčení o registraci silničního vozidla, osvědčení o registraci zvláštního vozidla, technické osvědčení samostatného technického celku) osvědčení o registraci silničního (zvláštního) vozidla doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) u firem výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list podklady opravňující zápis změn údajů (protokol STK, potvrzení akreditovaného zástupce, atd. c) Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla. 2 000 Kč. d) Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES. 1 500 K

Registr vozidel Cheb Srovnátor

TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ ZVLÁŠTNÍHO VOZIDLA na malotraktor Vari

vede registr zvláštních vozidel a rozhoduje o zápisu zvláštního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů, zapisovaných v registru, vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla, rovněž tak u zvláštního vozidla Technické osvědčení: 1. náhradní doklady od dovozce Technické osvědčení zvláštního vozidla, které nepodláhá registraci (dále t.o.), vydává výrobce nebo dovozce. Pokud výrobce nebo dovozce neexistuje, vydává t.o. registrační místo. Výrobce multikár existuje a existuje i dovozce do Česka. V současnosti je dovozcem. Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního a zvláštního vozidla k provozu na pozemních komunikacích z jiného než členského státu Evroé unie . 04. Základní informace k životní situaci . Provozovatel je povinen provozovat na pozemních komunikacích pouze technicky způsobilá vozidla. Vyhláška č. 341/2014 Sb. - o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích úplné a aktualní zněn Příloha č. 7 k vyhlášce č. 341/2002 Sb. - Technické osvědčení. Příloha č. 8 k vyhlášce č. 341/2002 Sb. - Schvalování technické způsobilosti typu vozidel kategorií T, O T a S vyrobených v malých sériích nebo vyrobených jednotlivě. Příloha č. 9 k vyhlášce č. 341/2002 Sb. - Technické osvědčení zvláštního vozidla

technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován, výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován, je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - technický průkaz vozidla - osvědčení o registraci vozidla, nebo osvědčení o technickém průkazu vozidla, osvědčení o registraci vozidla, osvědčení o technickém průkazu, nebo doklad o zadržení osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního předpisu (vyhl.č.132/2016 Sb. - osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla je povinný do-klad, kterým řidič při provozu zvláštního vozidla na pozemních komunikacích prokazuje identitu zvláštního vozidla, základní technické údaje zvláštního vozidla, údaje o zaregistrování zvláštního vo-zidla a.

Malotraktory - bezpečnost a předpisy

změna podstatné části silničního vozidla (kupř. při Schvalování technické způsobilosti jednotlivě přestavěného silničního a zvláštního vozidla k provozu na pozemních komunikacích). 4. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Oprávnění k jednání má provozovatel silničního vozidla. V případě. vydává osvědčení o oprávnění k podnikání v městské autobusové dopravě. Na úseku dopravních přestupků: projednává a zpracovává podklady a rozhoduje v přestupkovém řízení na úseku BESIP dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) a) doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je. 1. technický průkaz silničního vozidla, 2. prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán, 3. osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla, 4

ČÁST SEDMÁ DRÁŽNÍ VOZIDLA A URČENÁ TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ HLAVA PRVNÍ DRÁŽNÍ VOZIDLA § 43 (1) Na dráhách lze provozovat drážní vozidlo, které svojí konstrukcí a technickým stavem odpovídá požadavkům bezpečnosti drážní dopravy, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí a jehož technická způsobilost byla prokázána shodou se schváleným typem za vozidla kategorií M, N, L nebo Z lze připojit pouze vozidla kategorie S, pokud tak bylo stanoveno při schválení technické způsobilosti obou vozidel, nebo vozidla kategorie O, b) za vozidla kategorií T, C nebo Z lze připojit pouze vozidla kategorie R nebo S, pokud není v § 3 odst. 1 písm K žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla přikládám: (§ 34, odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb.) a) osvědčení o schválení technické způsobilosti silničního motorového vozidla - zvláštního vozidla vydaného jiným státem nebo jeho ověřenou kopií Stanice technické kontroly (dále jen STK) při evidenční kontrole podle ustanovení § 48 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů. Dle zvláštního zákona předá vlastník vozidla takové vozidlo zařízení ke sběru autovraků (viz. internetové stránky Ministerstva životního prostředí) k provedení ekologické likvidace. osvědčení o registraci vozidla část II, (tzv. velký technický průkaz), schválení technické způsobilosti jednotlivě.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá na základě žádosti osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti, pokud jednotlivě vyrobené silniční vozidlo splňuje technické požadavky stanovené prováděcím právním předpisem a) odebere osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou a. b) vyznačí v technickém průkazu silničního vozidla záznam o zániku technické způsobilosti vozidla a skončení platnosti technického průkazu h) osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla je povinný doklad, kterým řidič při provozu zvláštního vozidla na pozemních komunikacích prokazuje identitu zvláštního vozidla, základní technické údaje zvláštního vozidla, údaje o zaregistrování zvláštního vozidla a. 12) Opakovaná technická prohlídka následující po zadržení osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu 3), jde-li o nebezpečné závady, zjištěné při objasňování dopravní nehody, se vždy provede v plném rozsahu. 13) Na kontrolní lince pojíždí s kontrolovaným vozidlem výhradně kontrolní.

341/2014 Sb

I pracovní stroj samojízdný podléhá registrac

 1. TECHNICKÉ PROHLÍDKY § 2 Rozsah provádění technických prohlídek (K § 48 odst. 7 zákona) (1) Technická prohlídka se provádí v rozsahu plném nebo částečném. Plným rozsahem je provedení technické prohlídky v rozsahu všech kontrolních úkonů podle přílohy č. 1, které se vztahují na konstrukci a vybavení vozidla.
 2. § osvědčení o registraci silničního (zvláštního) vozidla § doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) u firem výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list § podklady opravňující zápis změn údajů (protokol STK, potvrzení akreditovaného zástupce, atd.
 3. Přílohou žádosti o zařazení vozidla je kopie osvědčení o registraci vozidla část II. - (velký technický průkaz). Čestně prohlašuji, že výše uvedená vozidla jsou provozovaná jednotkou SDH obce a splňují stanovené technické podmínky2) pro zařazení do vybavení jednotky SDH obce

341/2014 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti ..

 1. osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla je povinný doklad, kterým řidič při provozu zvláštního vozidla na pozemních komunikacích prokazuje identitu zvláštního vozidla, základní technické údaje zvláštního vozidla, údaje o zaregistrování zvláštního vozidla a.
 2. (2) Pro žádost o schválení technické způsobilosti typu zvláštního vozidla platí obdobně ustanovení § 2. (3) Pro zvláštní vozidlo, které nepodléhá registraci, se vydává technické osvědčení zvláštního vozidla.
 3. Označení vozidla praktického lékaře ve službě; Vystavení duplikátů technického průkazu nebo osvědčení o registraci vozidla - za ztracené, odcizené, poškozené ; Technické změny vozidla (změna barvy, výmaz čísla motoru, hromadná přestavba, výměna karoserie, atd.
 4. f) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla, Za tento přestupek lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč
 5. Opakovaná technická prohlídka následující po zadržení osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu1a), jde-li o nebezpečné závady, zjištěné při objasňování dopravní nehody, se vždy provede v plném rozsahu. (5) Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla je technick

VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11 epravo

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ USTANOVENÍ § 1 - Předmět úpravy § 2 - Základní pojmy; ČÁST DRUHÁ - DRUHY A KATEGORIE Druhy vojenských vozide vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo technické osvědčení silničního motorového vozidla, jakož i provádí zápisy do něho, přiděluje zvláštní trvale manipulační registrační značky, vede jejich evidenci a evidenci registračních značek pro jednorázové použití vyplňuje a vydává doklady k vozidlům (technický průkaz, technický průkaz zvláštního motorového vozidla, osvědčení o registraci vozidla, osvědčení o registraci zvláštního vozidla, registrační značky), provádí zápisy do dokladů vozidla na základě rozhodnutí a na základě žádosti o změnu a) za vozidla kategorií M, N, L nebo Z lze připojit pouze vozidla kategorie S, pokud tak bylo stanoveno při schválení technické způsobilosti obou vozidel, nebo vozidla kategorie O, b) za vozidla kategorií T, C nebo Z lze připojit pouze vozidla kategorie R nebo S, pokud není v § 3 odst. 1 písm

Duplikát osvědčení o registraci vozidla; 10. 2018 tedy provozovatel přistaví k pravidelné technické prohlídce v termínu, který stanovuje novela zákona. 2. Podle § 40 odst. 4 a 5 novely zákona se u již registrovaného vozidla v jiném státě lhůta pro následnou technickou prohlídku počítá ode dne provedení poslední. Obecní úřad obce s rozšířenou působností ukončí vyřazení silničního vozidla z provozu na žádost jeho vlastníka, pokud je k silničnímu vozidlu splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a má silniční vozidlo platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí.

- vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla,- rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z registru podle zvláštního právního předpisu a vyřadí vozidlo z registru na žádost jeho vlastníka Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo výpis technického osvědčení vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku.(vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za. 343 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014 o registraci vozidel Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu. Technické osvědčení zvláštního vozidla. Příloha č. 10 k vyhlášce č. 341/2002 Sb. Vzor osvědčení o schválení technické způsobilosti typu. Příloha č. 11 k vyhlášce č. 341/2002 Sb. Vzor vyplněného doplňkového štítku vozidla. Vlastník je při vyřazení povinen odevzdat osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, tabulku s přidělenou registrační značkou, paměťovou kartu vozidla a předložit technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla k vyznačení záznamu o zrušení technické.

vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla; provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla; rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provoz Díky jak postupovat při zaevidování RS09. Už mám Technické osvědčení zvláštního vozidla i kartičku. Úředníkovi stačilo opravdu jen nahlásit ztrátu osvědčení a ten pak podle čísla ZTP 508/65 vystavil na nové formuláře nové. Odpovědět. Trysky (Joche, 11. 2. 2009 18:49) Nastavují se na 140-150 atm. Odpovědět.. Registrovaná vozidla (technický průkaz zvláštního vozidla - kat. T, C, R a SS + osvědčení o registraci vozidla) Neregistrovaná vozidla (technické osvědčení zvláštního vozidla a jeho výpis) Vydávání duplikátů Vydávání náhradních dokladů (SZZPLS, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín - zkapalněný plyn nebo propan-butan: 500 Kč Udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí: 1500 Kč Vydání osvědčení k provozování stanice měření emisí: 300 K

VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11

osvědčení o homologaci EU OD 1.1.2015 U VOZIDEL MIMO ČLENSKÉ STÁTY EU. 1 500 Kč. e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole. 1 000 K l) jako provozovatel silničního vozidla provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla, m) provádí technické prohlídky silničních vozidel.

Technické osvědčení zvláštního vozidla

Zánik vozidla - trvalé ukončení registrace vozidla je dalším krokem po vyřízení ekologické likvidace, směřujícím k ukončení existence silničního vozidla. Zjistěte, co je potřeba pro vyřízení zániku vozidla na úřadě Technické kontroly staveb vozidel Stavbou (výrobou) jednotlivého vozidla se rozumí dle §29, zák.56/2001 Sb.výroba nejvýše pěti kusů jednoho typu silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického systému, na něž byly vydány rozhodnutí o schválení typu Zápis vozidla z jiného členského státu EU - 1. registrace v ČR a) doklad o technické způsobilosti vozidla (TP, osvědčení ze země původu) b) doklad o technické prohlídce, součástí je měření emisí, jedná-li se o vozidlo, které bylo provozováno (pokud není možno uznat technickou prohlídku ze země původu

Vyvážečky za čtyřkolky, traktory, malotraktory lesnickéVyklápěcí návěs ANV-400Potřebné doklady pro provedení STK a měření emisí – STK

Druhy technických prohlídek - STK Brandýs nad Labe

Technické změny vozidla (změna barvy, výmaz čísla motoru, hromadná přestavba, výměna karoserie, atd.) Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla. jednotlivě dovezené vozidlo z jiného členského státu Evroé unie (registrace vozidla) M1,N1,N2,N3,T: 800,- Kč: L: 500,-Kč: O1: 500,- Kč: O2,O3,O4: 700,-Kč: Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla , ze státu který není členem Evroé unie jemuž nebylo uděleno osvědčení E starosti vozidla podřazené pod kategorii traktory, který mi sdělil, že RS-09 je traktor a tedy je nutno, aby byl pro provoz na pozemních komunikacích registrován. Když jsem mu sdělil, že, mne na příslušném úřadu vydali technické osvědčení a výpis z technického osvědčení a sdělili mi, že vozidl a) Technické osvědčení silničního vozidla, část I: b) technické osvědčení silničního vozidla, část II (výpis technického osvědčení): c) Technické osvědčení zvláštního vozidla, část I: d) Technické osvědčení zvláštního vozidla, část II (výpis technického osvědčení) K žádosti o schválení jednotlivě dovezeného vozidla přikládám: (§ 34 a § 35, odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb.) a) osvědčení o schválení technické způsobilosti silničního motorového vozidla Æ - zvláštního vozidla Æ vydaného jiným státem nebo jeho ověřenou kopií

Vyhláška 341/2002 Sb

vozidla osvědčení o technické způsobilosti tohoto vozidla vydaná v jiných členských státech. Tím by nemělo být osvědčení o technické způsobilosti vozidla, potvrzený výtisk tohoto osvědčení. vznik zvláštního nebezpečí požáru. X b) Únik paliva nebo chybí či nefunguje víčko plnícího. Při vyřazení vozidla dochází ke ztrátě technické způsobilosti vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Díly a součásti (mimo skelet) zlikvidovaného vozidla lze použít k opravám ostatních vozidel shodného typu. Odcizená vozidla nelze trvale vyřadit z registru. Přehled správních poplatků. výdej dat z registru. d) Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovozeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES Kč 1 500 e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití.

Schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného

b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu, c) průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem nebo Švýcarskou konfederací, vztahuje-li se na něj § 3 odst. 4; to neplatí, má-li záznam o profesní způsobilosti v řidičském průkazu Vážení zákazníci, provedení technické prohlídky vozidla se řídí zákonem č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel), ve znění zákona č.307. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ historického vozidla a zároveň k nim vydá pro všechna tato historická vozidla osvědčení o registraci vozidla. podle zvláštního právního předpisu (§18 vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla: 2.000,- Kč: Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES: 1.500,- Kč: Přestavba vozidla na alternativní pohon LPG: individuální: 500,- Kč: hromadná: 50,- Kč: Přestavba vozidla na. osvědčení o homologaci typu ES, nebo osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem Evroé unie podle předpisů platných v tomto státě, obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o schválení technické způsobilosti vozidla, pokud se jedn

 • Léčivé kameny přívěsek.
 • Prodlužování řas brno.
 • Hudebni skladatele kviz.
 • Ovladač bezdrátové myši.
 • Italská restaurace plzeň.
 • Makadamie pěstování.
 • Neporazitelný návrat krále online cz.
 • Milujeme češtinu tři mušketýři.
 • Artstetten castle austria.
 • Bio bavlna příze.
 • Koruna svatého edwarda.
 • Agentura billboardy.
 • Deset minut života.
 • Přezutí pneu cena ostrava.
 • Sedmimístná toyota.
 • Bill goldberg.
 • Rcgroups fpv.
 • Dendro znojmo oteviraci doba.
 • Slídič.
 • Zacvakávací vinyl.
 • Mysteriózní filmy.
 • Jak vyvolat samovolný potraty.
 • Thermal šampon.
 • Demokracie prezentace.
 • Jeep wrangler prodam.
 • Black sabbath skladby.
 • Lov sumců na podvodní splávek.
 • Protektorát čechy a morava referát.
 • La vie en rose lyrics english.
 • Dárek k 30 narozeninám pro dceru.
 • Monoestrické.
 • Prezidentské volby 2008.
 • Koupelny jas recenze.
 • Zdravá láhev zátka.
 • Gardenie hnědnutí listů.
 • Skladování moučných červů.
 • Cena benzínu slovensko.
 • Artemis archetyp.
 • Vse nej hra.
 • Míchání olejových barev.
 • Nová karolina park.