Home

Imaginace psychologie

PSYCHOLOGIE - PSYCHOLOGIE - Základní pojmy - Imaginace

Psychologie Katatymně imaginativní psychoterapie

 1. 60. léta: kognitivní psychologie zkoumá úlohu imaginace při zpracování informací; představa = jedna ze základních forem mentální reprezentace vnějšího světa Vlastnosti představ je zakoušena jako vnitřní obraz, není exteriorizovaná do okolí (x halucinace
 2. Chování a prožívání, psychické procesy, stavy Chování a prožívání. Psychika se projevuje chováním a prožíváním.Chování je jakákoliv tělesná aktivita, kterou lze pozorovat, zaznamenat nebo měřit (např. prostřednictvím EEG).Prožívání je vnitřní a ryze subjektivní dění zahrnující poznávání, cítění a snažení člověka
 3. Vítejte ve světě imaginace podruhé! Imaginace z pohledu psychologie, článek Lenka Ur - Imaginace 2.díl V rovině teoretické i experimentální psychologie byla opakovaně a velmi často diskutována otázka vztahu imaginace a kreativity k aktivitě mozkových hemisfér
 4. 1. Psychologie-základnípojmy(vědomí,chování,prožívání),předmět psychologie , psychické jevy,základnípsychologickésměry,aplikacepsychologie. Název psychologie pochází z řečtiny - věda o duši, předmět psychologie : • věda o člověku a jeho chování, • jak na něj působí prostředí
 5. Imaginace jako terapie. O největší novodobý rozmach imaginativních technik se zasloužil zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung, kterého k zájmu o imaginaci přivedla práce se sny. Technikou aktivní imaginace rozmlouval s vlastní fantazií v období své vnitřní krize. Jak taková práce vypadá
 6. Imaginace: příběh vaší mysli. Imaginativní terapie je společný výlet klienta a terapeuta do neprobádaného světa pod povrchem

Relaxace a imaginace Relaxační techniky. Relaxační techniky představují formu cvičení, jehož cílem je psychické a fyzické uvolnění, zlepšují však i schopnost sebeuvědomění a sebeovládání. Člověk se tak naučí dříve rozpoznávat známky změny svého stavu jak na duševní tak i fyzické úrovni a má možnost jej. Sociologická imaginace jako intelektuální nástroj. Po poznání specifik moderní společnosti musíme předložit takový nástroj, který má pomoci její problémy řešit. Podstata sociologické imaginace je pochopení osobního života skrze život veřejný, Millsovými slovy, provázat biografii s historií. Rady psychologie jsou. děj, proces, jehož výsledkem jsou představy (viz Představivost), jež nejsou pouhou reprodukcí dříve vnímané skutečnosti, ale je v nich něco pozměněného nebo nového; fantazie čerpá ze zásobárny pamětních představ, které jsou však různě kombinovány, přetvořeny, doplněny, zasazeny do jiného rámce či nových souvislostí (Plháková

Kdo jsem - životem s láskou a radostíPrůvodce Zenovým Tarotem (kniha)Náš psychoterapeutický tým | PSYCHOLOGICKÁ PORADNA v Praze

6.2 Představivost (imaginace) - Psychologie

Ang Lee Seifert, Theodor Seifert, Paul SchmidtPraha, Portál 2004. 204 s.Nakladatelství Portál vydalo další z jungiánsky laděných knih, tato se zabývá aktivní imaginací, jednou z významných technik používaných právě v analytické psychoterapii. Aktivní imaginace slouží podle autorů knihy k tomu,abychom vstoupili do kontaktu se svým nevědomím, které může. Kognitivní psychologie je jeden z nejvýznamnějších směrů v současné psychologii. Zdůrazňuje důležitost poznávacích procesů v lidské psychice a chování a zaměřuje se na jejich studium (tedy studuje nikoliv psychické stavy, ale procesy, jimiž člověk poznává sebe samotného a okolní svět) představy - pamětní a fantazijní představy, vzpomínky; psychologie představ, imaginace

Kniha Psychologie přináší přehled oborů základních psychologických věd v čele s obecnou psychologií. Tak se čtenář seznámí vedle hlavních témat obecné psychologie (vnímání, imaginace, myšlení, cítění a motivace) také se základy psychologie osobnosti, v níž autor klade důraz zejména na její dynamickou strukturu a funkce jáství (ega) 12.4 Výzkum imaginace 12.5 Fodorova teorie modulů 12.6 Konekcionismus 12.7 Závěr 13. Transpersonální psychologie 13.1 Vznik transpersonální psychologie 13.2 Předchůdci transpersonální psychologie 13.3 Psychedelické hnutí 13.3.1 Druhy psychedelické zkušenosti 13.4 Předmět studia transpersonální psychologie profesor Harvardovy univerzity Stephen Kosslyn, který zkoumal vizuální představy a lidskou schopnost vidět je vnitřním zrakem, vynaložil velké úsilí, aby dokázal, že při vzniku vizuálních. PSYCHOLOGIE IMAGINATIVNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ S PŘÍKLADY APLIKACE O. Čačka a kolektiv Publikace přináší nová koncepční hlediska k docenění významu im

Psychologie Imaginace jako prostor setkání s nevědomím

Sociální psychologie je odvětví psychologie, které zkoumá (s ohledem na definici psychologie) myšlení, cítění a chování lidí v sociálních interakcích, respektive v sociálním kontextu Koneckonců, jak tvrdí obecná psychologie, představivost nám dává příležitost být individuální, odlišný od šedé hmoty. S ním člověk vyčnívá, zaujímá své místo ve společnosti. Imaginace má několik funkcí, pomocí kterých se každý z nás stává zvláštní osobností: Kognitivní Ladislav Fuks se narodil 24. září roku 1923 v Praze. Otec byl policejní úředník. Fuks absolvoval pražské gymnázium, po válce vstoupil na Filozofickou fakultu Karlovy univerzity a věnoval se studiu filozofie, psychologie a dějin umění. Studia zakončil doktorátem roku 1949 a na několik let se potom živil jako papírenský dělník

Imaginace - Wikipedi

Katatymně imaginativní psychoterapie - Wikipedi

12.3. Druhy myšlení Podle stupně praktičnosti a teoretičnosti, konkrétnosti a abstraktnosti se myšlení dělí: Praktické (motorické) myšlení se využívá při praktických úkolech (metoda pokus a omyl, motorická manipulace s předměty). Názorné (konkrétní) myšlení se využívá při řešení úkolů pomocí názorných představ, obrazů Od knihy Johna Locka Esej o lidském rozumu až po nejnovější vydání Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch bylo na šílenství pohlíženo.. Katedra psychologie ÚČINNÉ FAKTORY AKTIVNÍ IMAGINACE PŮSOBÍCÍ V PROCESU SEBEROZVOJE Diplomová práce Vypracoval: Tomáš Hochman Vedoucí práce: Mgr. Martin Kupka, Ph.D. Olomouc 2012. Děkuji především Mgr. Martinu Kupkovi, Ph.D. za vedení mé diplomové práce, z

Představivost a fantazie - Studium psychologie

 1. Psychologie písma je pro mě dalším poznávacím smyslem. Využívám ji v každodenním životě k orientaci v sobě i druhých. Zkušenost, jak se mé vlastní písmo mění, když prožívám nejrůznější emoce, mi pomáhá porozumět i písmu ostatních. Podstatou psychologie písma je schopnost naladit se na výraz
 2. kreativita a imaginace. PSY - Psychologie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. KREATIVITA, IMAGINACE představy jsou: obrazové pamětní elementy, uchovávané jako ikonická složka paměti vznikají přímo v paměti jako reprodukce vnímaného.
 3. Psychologie je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. Plháková, 2003, s. 15. Psychologie chce porozumět chování, prožívání a jednání lidí, předvídat je a pomoci je formovat. Gillernová, 1992, s.5
 4. Psychologie symbolické imaginace [rukopis] /, Mauer, Milošdis, Borecký, Vladimírths, Univerzita Karlova (Praha).Filozofická fakulta.Katedra psychologiedgg.
 5. áře, přednášky na jungiánská témata, četbu odborné literatury, diskusi nad obrazy a filmy
 6. Mgr. Zuzana Faldynová - psychologie pro duši. Privátní psychologická praxe v Olomouci - kurzy osobnostního rozvoje, psychoterapie, kariérní diagnostika, supervize, koučink

Představivost - Wikisofi

 1. Imaginace (z lat. imago, obraz, představa) je schopnost člověka vyvolávat v mysli představy či obrazy, které se mohou vázat k předchozí zkušenosti jako vzpomínky (reproduktivní imaginace), mohou však tento materiál různě přetvářet a vytvářet tak nové představy (produktivní nebo konstruktivní imaginace, fantazie)
 2. Symbol, imaginace a terapie edice - 13. komnata duše Řadit podle: Data vydání Názvu produktu Ceny Autora Příznaku novink
 3. 29.10.2012 03:41. Vítejte ve světě imaginace podruhé . Imaginace z pohledu psychologie, článek Lenka Ur - Imaginace 2.díl V rovině teoretické i experimentální psychologie byla opakovaně a velmi často diskutována otázka vztahu imaginace a kreativity k aktivitě mozkových hemisfér.. Pravá hemisféra je z anatomického hlediska jedinečně uzpůsobená pro tvořivost.
 4. Švýcarský lékař a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie. Jeho přínos psychologii spočívá v pochopení lidské psychiky na pozadí světa snů, umění, mytologie, náboženství a filosofie. Měl významný podíl na zkoumání příčin a léčbě schizofrenie

Chování a prožívání - Studium psychologie

Taneční terapie a hlubinná psychologie - Imaginace v pohybu - Chodorowová Joan - 14,9x20,6 . Aktivní imaginaci jako psychoterapeutickou techniku v tanci a pohybu poprvé užil v roce 1916 Carl Gustav Jung. V šedesátých letech 20. století tuto techniku rozvinula průkopnice taneční terapie Mary Whitehouseová O pracovišti. Poskytuje ambulantní a konziliární služby především pro kliniky a oddělení Pardubické nemocnice. Pracoviště je akreditované pro teoreticko-praktickou a praktickou část vzdělávacího programu v oboru klinická psychologie (specializační vzdělávání, kalendář přednášek).Umístěn Lidská schopnost imaginace představuje nevyčerpatelný potenciál pro kreativní a terapeutické procesy, a proto získává práce s imaginacemi v oblasti psychoterapie stále větší význam. Leunerova katatymně imaginativní psychoterapie Psychologie sériových vrahů.

Imaginace z pohledu psychologie 2

Analytický a komplexní přístup, integrace různých psychoterapeutické směrů a metod (arteterapie, dramaterapie, imaginace, psychosomatika). Vzdělání: 1994 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - psychologie a pedagogika předškolního věk Klinická psychologie. Klinická psychologie. Hlavní náplň činnosti: Provázení pacienta těžkou životní situací, kterou přináší nemoc, podpůrné psychoterapeutické vedení, pomoc při zvládání aktuální krize. Nácvik relaxace, imaginace atd. Poradenství pro pacienty a jejich rodinné příslušníky. Podpůrné.

Rozšířené vyhledávání. imaginace. psychologie psychologie analytická - teorie lidské psychiky, kterou vytvořil C. G. Jung. Vyšel ze studia okultních jevů, z experimentů s asociacemi a ze zkoumání schizofrenie, pak rozšířil svá studia na srovnávací mytologii, náb. systémy a alchymii. Pokusil se zformulovat svou metafyziku lidského života (Aion, 1951, a další spisy.

Dnes je tato technika jednou z metod v taneční terapii a zároveň formou aktivní imaginace v analýze. Joan Chodorowová, přední taneční terapeutka a jungiánská analytička, podrobně zkoumá zdroje, teorii a praxi tanečně-pohybové terapie jako aktivní imaginace. Sdílet Den po silvestru si obyčejně něco přejeme, přichází nový rok a s ním touhy a přání nechat staré odejít a uvolnit prostor pro něco nového

Aktivní imaginaci jako psychoterapeutickou techniku v tanci a pohybu poprvé užil v roce 1916 Carl Gustav Jung. V šedesátých letech 20. století tuto techniku rozvinula průkopnice taneční terapie Mary Whitehouseová. Dnes je tato technika jednou z metod v taneční terapii a zároveň formou aktivní imaginace v analýze. Joan Chodorowová, přední taneční terapeutka a jungiánská. Kniha Psychologie přináší přehled oborů základních psychologických věd v čele s obecnou psychologií, jak je to obvyklé u dnešních obsáhlých učebnic psychologie v angličtině a němčině. Tak se čtenář seznámí vedle hlavních témat obecné psychologie (vnímání, imaginace, myšlení, cítění a motivace) také se základy psychologie osobnosti, v níž autor klade. Portaro - Webový katalog knihovny. obecná psychologie. dějiny psychologie

> Psychologie a sociologie > Sociologie > Sociologická imaginace-16% sleva. Analýzu různorodého úsilí, vedoucího k rozvoji sociologické imaginace, doplňuje výklad vlivu na politický i kulturní život a vymezení principů jejího osvojení. Originální snaha objasnit povahu i praktické využívání sociálních věd a jejich. vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor Význam: psychologická věda, která hledá vztahy a determinace mezi kulturou a psychologií osob, které v daném kulturním prostředí (např. státu, města, školy, pracoviště) žijí, též kulturní psychologie K diagnostice i psychoterapii je často potřeba více setkání, každé v rozsahu cca 50 minut. V případě diagnostiky si plánujeme setkání delší. Kromě rozhovoru využíváme k léčbě a úlevě další metody a techniky (nácvik relaxace, autogenní tréning, hypnoterapie, imaginace, práce s tělem, hlínou, pískovištěm, atd.) Název: 73778_Mauer%2CMilos-posudek01.pdf Velikost: 248.1Kb Formát: PDF Popis: Posude Českomoravská konfederace odborových svazů Advanced search Advanced search. imaginace

Psychologický ústav, Akademie věd ČR Hybernská 8, 110 00 Praha, ČR Tel.: +420 221 403 902 E-mail: chrz@praha.psu.cas.cz Výzkumné zájmy. narativní psychologie Imaginace provázejí lidstvo po staletí. Je to oblast velmi fascinující. Na jednu stranu lidé využívali představ při objevování zákonitostí světa kolem sebe a konstruování nových vynálezů. Teoretickým východiskem a základem naší práce Je analytická psychologie. V jejích intencích se budeme pohybovat a také. Advanced search. imaginace. psychologie Imaginace. Psychologie učení. Druhy a funkce jednotlivých druhů učení. Geneticky podmíněné procesy učení (habituace, imprinting, explorační chování). Klasické podmiňování a jeho role v lidském životě. Operantní podmiňování - proces (zpevnění, generalizace a diskriminace, extinkce a spontánní obnovení), dynamika.

Návrh zařazení imaginace do tréninku běhu na 100m překážek Bakalářská práce Autor: Mgr. Jana Vančáková, studium Rekreologie-PVČ dokončuji magisterské studium Psychologie a získané poznatky z tohoto oboru jsem chtěla adaptovat právě na sportovní oblast Ordinace klinické psychologie je nestátní zdravotnické zařízení registrované odborem zdravotnictví Krajského úřadu Olomouckého kraje a akreditované Ministerstvem zdravotnictví ČR. Nabízí veškerou klinickou psychodiagnostickou činnost a psychoterapeutickou péči zaměřenou aktuálně jen na dospělou klientelu Obě zjištění implikují podobnost mezi postavou (rolí) a komplexem s převahou imaginace. Klíčová slova: RPG, hraní rolí, analytická psychologie, imaginace, komplex Blinka, Lukáš - Šmahel, David (2007). Role-playing hry v kontextu analytické psychologie . Československá psychologie, 51 (2), 169-182 . Abstract not available

Pro přístup k nevědomým obsahům použil Jung vedle výkladu snů také metodu aktivní imaginace. Archetypy mají autonomní povahu. V případě duševní poruchy, například neurózy, dochází podle analytické psychologie k inflaci nevědomí projevené převažujícím archetypem. U schizofrenie se jedná o personalizaci archetypu Jako psycholog, lektor a kouč pracuji ve dvou poradenských světech: privátním, kdy za mnou do poradny v Liberci přicházejí obyčejní lidé s obyčejnými starostmi; . a komerčním, kde jsou mými klienty především manažeři, které provázím krizemi, vedu pro ně výcviky interpersonálních dovedností, nebo je podporuji při jejich osobním rozvoji; po celé ČR i v. relaxace a imaginace . Poskytuji psychoterapii v okruhu neurotických poruch (panické stavy, fobie, konverzní poruchy, tikové poruchy, nespavost, úzkostně-depresivní syndrom, únavový syndrom atd)., poruch osobností (emoční nestabilita, vztahové problémy atd.).

Carl Gustav Jung (1875 - 1961): Zakl

Video:

Naše vnitřní kino Psychologie

Kolegovi Ing.Radkovi Trnkovi, Ph.D. vyšel 24.11.2020 článek, který rozvíjí současnou diskuzi o vymezení lidského subjektu v rámci teoretické psychologie a ukazuje limity postmoderního přístupu pro pochopení lidského prožívání. Sharing policy SAGE umožňuje sdílet verzi rukopisu přijatou k publikaci (accepted version). Proto si zájemci mohou přečíst plný text 6.7 Relaxace, imaginace, meditace 6.7.1 Dýchání 6.7.2 Imaginace 6.7.3 Meditace 6.7.4 Jóga 6.8 Racionální výživa 6.9 Několik dalších rad k prevenci stresu ZÁVĚR MALÝ SLOVNÍK POUŽITÝCH POJMŮ RESUMÉ Psychologie lidské odolnosti SUMMARY The psychology of human resistance LITERATURA JMENNÝ REJSTŘÍ Imaginace je obecný pojem, který se v psychologii používá pro popsání strategií, kdy lidé používají představivost, aby zvýšili svou motivaci k cílesměrným činnostem. Je několik různých metod imaginace, které často obnášejí cvičení vedená odborníkem nebo řízená klientem samotným

Původ a význam. Na rozdíl psychoanalytické práce s pasivním snovým materiálem zavedl C. G. Jung metodu aktivní imaginace, kterou považoval za postup umožňující vynést na světlo nevědomé obsahy v podobě symbolů. Zatímco přijímaný snění podléhá symbolickému výkladu, aktivní imaginace podněcuje vnímání a rozvíjení nevědomého materiálu v bdělém stavu Symbol, imaginace a terapie edice - 13. komnata duše Řadit podle: Data vydání Názvu produktu Ceny Autora Příznaku novink

Kniha Psychologie přináší přehled oborů základních psychologických věd v čele s obecnou psychologií, jak je to obvyklé u dnešních obsáhlých učebnic psychologie v angličtině a němčině. Tak se čtenář seznámí vedle hlavních témat obecné psychologie (vnímání, imaginace, myšlení, cítění a motivace).. Psychologie je komplexní disciplína, spojující prvky přírodních a společenských věd. V podobě, jak je vyučována na Fakultě sociálních studií, je její studium náročné a vyžaduje značné nasazení. Imaginace a interpretace Political psychology and intergroup conflict Psycholog v řízení lidských zdrojů Psychologie. imaginace 10 imagery (psychology) 7 active imagination 4 aktivní imaginace 4 analytická psychologie 2 creative ability 2 See all depth psychology 2 hlubinná psychologie 2 jungian psychology 2 kreativita 2 nevědomí 2 psychoterapie 2 unconsciousness 2 European literature 1 European philosophy 1 aesthetics 1 archetypes 1 archetypy 1.

Imaginace jako prostor setkání s nevědomím / Hlavní autor Kast, Verena, 1943-Vydáno 1999 . Dostupnost : Do oblíbených. Uloženo v: Jednotky. 3. 000405805. Knihy. Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace / Hlavní autor Čačka, Otto, 1943-Vydáno c1999 . Dostupnost : Načítá se.. Tato kniha je pokusem o celostní pohled na Shakespearovu dobu. Je rozdělena do čtyř částí - Lidé a společnost, Každodenní život, Imaginace, mentalita, řeč a portrétní galerie Kdo byl kdo. Martin Hilský téměř třicet let pracoval nejen s texty Shakespearových her a básní, ale také s kontexty jeho doby. Souběžně s překlady postupně vznikala i kniha Shakespeare a. Katalog knihovny Advanced search Advanced search. imaginace Imaginace a její využití v pedagogickém procesu. Práce se zabývá imaginací a jejím využitím v pedagogickém procesu. Nejdříve pojem imaginace definuje, poté seznamuje s vývojem pohledu na imaginativní... Typ školy: VŠ. Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Imaginace: příběh vaší mysli Psychologie

 1. Psychologie se věnuje zejména konzultacím a poradenství. Psychoterapie je léčba vedená odborníkem, využívající různé metodiky od rozhovoru, imaginace až po hypnózu. Tým psychoterapeutů vede klinická psycholožka, Mgr. Alice Derflová
 2. ulých stoletích byla tvořivost a fantazie hlavním zdrojem nových myšlenek a významným pramenem poznání. Imaginace tak byla považována za zdroj inspirace
 3. Kupte knihu Imaginace a její patologie (James Morley) s 24 % slevou za 287 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 19 miliónů titulů
 4. Psychologie. Aplikace vývojové psychologie Aplikovaná psychologie výchovy a vzdělávání Imaginace a interpretace Political psychology and intergroup conflict Psychologie zdraví a nemoci Mediální studia a žurnalistika. Etika a právo žurnalistiky Pokročilé technologie pro novinář
 5. Imaginace a kreativita. Práce se krátce věnuje imaginaci a kreativitě (tvořivosti). Charakterizuje představy, druhy imaginace, všímá si rozdílu mezi imaginací a vnímáním. Pře... Typ školy: VŠ. Kategorie: Psychologie
 6. Sociologická imaginace Tato, mezi námi určitě nejznámější kniha, si klade za cíl hned dvě věci. První z nich je kritika americké sociologie, která je k americké společnosti zcela indiferentní a shovívavá
 7. Najděte si Odborné knihy psychologie, pedagogika, sociologie. Více než 1700 nabídek v aukci, často už od 1 Kč. Odborné knihy psychologie, pedagogika, sociologie máme nové i z druhé ruky. Výhodná cena v aukci nebo okamžitý Kup Teď

Relaxace a imaginace Centrum psychoterapie Prah

Konkrétně jde o přístupy hlubinné analytické psychologie (psychoanalýza, Jungiánská analytická psychologie, teorie objektních vztahů atd.), dále pak o přístupy zaměřené na správnou regulaci nervové soustavy a na pomalé a bezpečné zpracovávání traumatických emočních zážitků z minulosti 2 Autorka byla rovněž inspirována podněty respondentů a pokusila se zevrubněji popsat a zmapovat možná rizika aktivní imaginace. Rigorózní práce je rozdělena do dvou částí.Cílem první, teoretické části, je popsat a definovat pojem a problematiku aktivní imaginace a zařadit ji do skupiny příbuzných metod.Jelikož ucelené informace o aktivní imaginac Archiv štítku: imaginace Recenze semináře ENJOYING. Zajímat se o tento jev nicméně začala ve velkém i psychologie coby věda. Ačkoli se závěry četných výzkumů zabývajících se tímto fenoménem různí, v jednom se často shodují: štěstí je v první řadě aktivita, tedy cíleně zaměřená pozornost.. Specifika Dufrennovy spekulace a imaginace /148 IV. Zaver /151 Dodatek: Dufrennova koncepce imaginace a imagimirna a hlubinmi psychologie /159 1. Dufrennova kritika subjektivistickeho zalozeni imaginace a imaginarna /159 2. Hlubinmi psychologie /160 3. Sigmund Freud /161 3.1 Freudovo pojeti obrazu a imaginace /16 Společným rysem imaginace, hry, komiky a kreativity je reduplikace, fantazijní zdvojování mezi skutečností a zdáním, realitou a iluzí. V oblasti imaginace jakožto kognitivní funkce jsme odkázáni na introspekci. Hra se od čisté imaginace liší především tím, že se jedná o činnost. Průběh a výtvo

Psychologie | Sny jako řeč nevědomí | Nakladatelství Portál

Portaro - Webový katalog knihovny. System version {{portaroVersion.date | date:'d.M.yyyy H:mm:ss'}} ({{portaroVersion.branch}} {{portaroVersion.value}} Portaro - Webový katalog knihovny. Rozšířené vyhledávání. psychologie Jako emeritní profesor na Stanfordské univerzitě strávil 50 let výukou a studiem psychologie. Během své kariéry se zabýval výzkumem stydlivosti, časové perspektivy, přesvědčování, kultů, šílenství, násilí, vandalismu, politické psychologie a především výzkumem zla. (Projekt hrdinské imaginace), který je hlavní.

imaginace. See also: psychologov é. See also See also: psychologie handicapu. See also: psychologie zdrav í. See also: speciální psychologie. See also. In Blahutková M., Pacholík V. (Eds.) Psychologie sportu v praxi 2012 aneb nedílná součást přípravy sportovce. 2012. Kavková V., Malůš M. Přehled výzkumných studií zabývajících se kombinací floatingu a imaginace ke zlepšení sportovního výkonu Roman Telerovský: POESIE, SEN, IMAGINACE A INTERPRETACE (tiskem vyšlo v revue Analogon, č. 41/42, 2004, s. 116-121 Kniha esejů, přednášek, teoretických prací a dokumentů surrealisty a psychoanalytika Zbyňka Havlíčka (1922-1969) vyšla pod názvem Skutečnost snu (Torst, Praha 2003, editor, autor obsáhléh Psychologie, didaktika, koučink Využití imaginace v tréninku individuálních sportů . Čtvrtek, 27 Leden 2011 15:03 Příspěvek pojednává o možnostech využití imaginace v tréninku alého lyžování, běžeckého lyžování, cyklistiky, běhu na střední a dlouhé tratě a tenisu

Psychologie je komplexní disciplína, spojující prvky přírodních a společenských věd. V podobě, jak je vyučována na Fakultě sociálních studií, je její studium náročné a vyžaduje značné nasazení. Imaginace a interpretace Political psychology and intergroup conflict Psychologie zdraví a nemoci Podrobné informace o. Portaro - Webový katalog knihovny. Vojenský historický ústav Praha. katalog knihovn Imaginace ve výchově, umění a sportu : (filosofická reflexe) / Hlavní autor Pelcová, Naděžda, 1954- Vydáno 2010 Dostupnost : Načítá se..

Skupinové poradenství - Hargašová Marta | Knihy GradaMentální reprezentace - DENNÍ SNĚNÍLektorský sbor :: Loona dance academy
 • Ephedran.
 • Tichá domácnost noty.
 • Scooter vek.
 • Premiere cinemas dětské vstupné.
 • Butterfly effect game.
 • Vodnice listy recept.
 • Polgari.
 • Prodám yamaha tt 600 r.
 • Český malíř a spisovatel.
 • Kate upton 2008.
 • Kosatka plachta.
 • Slevový letáky.
 • Jak stahnout z uschovny do iphone.
 • Gareth bale zranění.
 • Keltský kříž.
 • Jak zmensit zornice.
 • Listove testo se zelim.
 • Auta bez tp prodej.
 • Scooter vek.
 • Anketa bakalářská práce.
 • Canon 10 18mm recenze.
 • Paměť grafické karty.
 • Neapol dojmy.
 • Tantum verde sprej pro deti.
 • 4k kamery.
 • Iphone firmwares.
 • Tenderizér profi.
 • Oc flora.
 • Hnojení špenátu.
 • Tartaletkovy dort.
 • Viola davis filmy a televizní pořady.
 • Černá hora národní parky.
 • Hroznový cukr diabetes.
 • Shure preklad.
 • Meč narsil.
 • Stavba chaty na zahradě.
 • Prodlužování vlasů plzeň diskuse.
 • Zapařená předkožka.
 • Hotel labe hřensko.
 • Sněhurka disney online.
 • Ropucha skvrnitá.