Home

Zákon o pozemních komunikacích místní komunikace

Vyhláška č. 104/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Zákon o pozemních komunikacích | Zákon č. 13/1997 Sb. - Sjízdnost dálnice, sjízdnost a schůdnost silnice a místní komunikace a její zabezpečení Předpis č. 13/1997 Sb. Znění od 30. 4. 202 Zákon o pozemních komunikacích; ČÁST PRVNÍ § 6 § 6Místní komunikace (1) Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území obce. (2) Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu,. Zákon o pozemních komunikacích určuje, kdo jsou vlastníci jednotlivých tříd (dálnice a silnice první třídy vlastní stát, ostatní silnice patří kraji, místní komunikace obci a účelové komunikace náleží soukromým osobám) Vlastník pozemní komunikace nebo správce, je-li výkon správy pozemní komunikace zajišťován prostřednictvím správce, oznámí uzavření a označení její části správnímu úřadu příslušnému ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích neprodleně poté, co uzavření a označení provedl.

104/1997 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o pozemních ..

 1. Zákon 13/1997Sb. o pozemních komunikacích (silniční z.) Vyhláška 104/1997 Sb. Zákon upravuje kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu, práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady
 2. Zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb. Poslední změna zákona: 31. 12. § 36 - Styk dálnice, silnice a místní komunikace s vedeními a s okolím § 37 - Styk s dráhami § 38 - Používání dálnice, silnice a místní komunikace při velkých stavbách § 38
 3. Zákon o pozemních komunikacích - Silniční ochranná pásma. Silniční ochranná pásma § 30 (1) K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II.
 4. Podle ust. § 4 b odst. 1 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 27/1984 Sb. (dále jen silniční zákon), jsou místními komunikacemi obecně přístupné a užívané ulice, cesty a prostranství, jež slouží k místní dopravě a jsou zařazeny do sítě místních komunikací
 5. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v pl. znění; dále jen zákon o PK).[1] Tato kategorie pozemních komunikací se vyznačuje oproti třem zbývajícím (dálnice, silnice, místní komunikace) specifickými odlišnostmi, které činí v praxi velké problémy jak správním orgánům a soudům, tak i širší veřejnosti, která.
 6. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích - str. 11 Přílohy: Vzory správních rozhodnutí a jiných právních aktů - str. 295 - Vzor rozhodnutí o zařazení pozemní komunikace do kategorie a třídy místní komunikace - str. 295 - Vzor rozhodnutí o vyřazení pozemní komunikace z kategorie místní komunikace - str. 29

Zákon o pozemních komunikacích Zákon č

 1. §28 (2) Při poškození dálnice, silnice nebo místní komunikace, které způsobí nebo může způsobit závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti anebo ohrozit bezpečnost silničního provozu podle zvláštního předpisu, (Pozn. č. 2: Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 2. isterstva dopravy č
 3. (5) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku.
 4. 367/2001 Sb., kterým se mění vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů . s účinností od 17.10.2001. 555/2002 Sb., kterým se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpis

Místní komunikace je kategorie pozemních komunikací v Česku a na Slovensku.V České republice podle § 6 Zákona o pozemních komunikacích (13/1997 Sb.) označení pro kategorii pozemní komunikace, do které silniční správní úřad má zařazovat veřejné přístupné pozemní komunikace, které slouží převážně místní dopravě na území obce odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, (dále jen zákon), a podle § 194 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) : ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ § 1 Úvodní ustanovení (1) Pro účely této vyhlášky se rozum 30) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění.

Zákon o pozemních komunikacích se na neveřejné komunikace nevztahuje, proto musí být takovouto cestou pravděpodobně komunikace veřejně přístupná. Praxe správních orgánů je vąak ve výkladu této otázky nejednotná, a dosud o této otázce nerozhodoval ani Nejvyąąí správní soud Co to je dálnice, silnice, místní komunikace a účelová komunikace definuje zákon o pozemních komunikacích, nicméně u definic se není třeba zastavovat, protože dálnici, silnici nebo místní komunikace lze snadno poznat, přesto však nejméně definice účelových komunikací je na místě, neboť je to právě tato skupina. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), a na základě zmocnění v § 3 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vydává toto . r o z h o d n u t

Z hlediska údržby pozemní komunikace je zásadní ustanovení § 9 ve spojení s ustanovením § 27 zákona o pozemních komunikacích. Obec jako vlastník místní komunikace je povinna vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy místní komunikace, které vznikly za účinnosti zá-kona č. 135/1961 Sb., silniční zákon (dále jen SZ), zůstaly místními komunikacemi i po nabytí účinnosti zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen ZPK), který SZ v plném rozsahu nahradil. Důvodem této otázky byla odlišná koncepce vznik Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpečnosti. Může mít charakter stavby (prakticky vždy u dálnic a silnic, ve většině případů u místních komunikací), která je podle současné české právní úpravy samostatnou nemovitou věcí.

§ 6 - Místní komunikace : Zákon o pozemních komunikacích

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Nařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delší než 500 metr právnická nebo fyzická osoba. Stavba dálnice, silnice a místní komunikace není součástí pozemku. (2) Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace vede evidenci jím vlastněných pozemních komunikací. (3) Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů předložit občanský průkaz nebo pas Více informací . Odbor pozemních komunikací telefon: +420 225 131 120 e-mail: sekretariat.120. 15.5.1. Umísťování dopravního značení. Je nutné vědět, že jakékoliv umísťování dopravního značení (§ 24 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích - dále jen prováděcí vyhláška zákona o pozemních komunikacích) na komunikace, které upravuje dopravu, nelze provádět svévolně

Paragrafy, kůň a volná krajina | EQUICHANNEL

Ve smyslu zákona č.13/1977 Sb. o pozemních komunikacích ze dne 23.1.1997 (tzv. silniční zákon) dělíme pozemní komunikace na tyto kategorie: dálnice, silnice, místní komunikace, účelové komunikace. Zákon charakterizuje pozemní komunikaci jako dopravní cestu, která je určená k užití silničním Zařazování pozemních komunikací do jednotlivých kategorií a tříd a jejich změny § 3 (1) O zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace a jejich tříd rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení, dopravního významu a stavebně technického vybavení 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, ve znění účinném k 1.1.2020 Archiv. A A. č. 13/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 23. ledna 1997. o pozemních komunikacích. Ve znění: silnice nebo místní komunikace a jejich tříd rozhoduje přísluąný silniční správní úřad na základě jejího určení,. Zákon o pozemních komunikacích. Změna: 13/1997 Sb. (část), 281/1997 Sb. Změna: 259/1998 Sb. evidence pozemních komunikací údaje o pozemních komunikacích v rozsahu komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie, b) projednávají správní delikty podle § 42a a § 42b ve věcech místních.

§ 76 • Vztahy mezi obecnou, místní a přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích § 77 • Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích § 78 • Užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a provozních informací; ODDÍL 4 • Zastavování vozide Vztahy mezi obecnou, místní a přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, § 76 - Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb. Místní a přechodná úprava provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, § 77 - Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb Aplikace §23 zákona o pozemních komunikacích o §23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: organizace dopravy na území obcí (místní komunikace), ne jiné důvody (rozpočet obce apod.), proporční (nelze na celém území obce) Žádost o zvláštní užívání místní komunikace - sportovní, kulturní, zábavní a podobné akce: Stanislava Hejnová, DiS. 9.7.2020: Žádost o povolení uzavírky místní komunikace a nařízení objížďky: (Odbor výstavby - formuláře - zákon o pozemních komunikacích

Zákon o pozemních komunikacích: Jiný kurz v jiné ceně : Akreditace: MV - Ministerstvo vnitra AK - PV-182 - 2016, Název akreditace: Účelové komunikace po novele zákona o pozemních komunikacích Seminář seznamuje účastníky se zákonem č. 13 - 1997 Sb. Další podobné školení nebo kurz Pokud místní komunikaci, která je takto evidována (například v pasportu místních komunikací vedeném obcí - § 5 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích), vlastní jiný subjekt než obec, měla by obec s tímto vlastníkem jednat o odkoupení dané místní komunikace včetně pozemku. Sb., o pozemních komunikacích). Místní komunikace jsou vymezeny v § 6, účelové komunikace v § 7 zákona o pozemních komunikacích. O zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice, silnice nebo místní komunikace rozhoduje příslušný silniční správní úřad na . Súvisiace predpisy: 13/1997 - Zákon o pozemních.

Zákon o pozemních komunikacích Úplné znění PDF ke

Zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích. Částka: 003: Druh předpisu: o pozemních komunikacích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ místní komunikace, d) účelová komunikace.. Doma znovu studujete zákon o pozemních komunikacích. Promýšlíte formulaci, že obec může zpoplatnit užití pozemní komunikace pouze pro účely organizování dopravy na území obce. Marně hledáte v obsahu příslušného právního předpisu onoho statutárního města tento účel nějak slovy vyjádřený. Není tam Zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace. Obecní úřad Velká Chyška, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) na základě předloženého. Reklamním zařízením je ve smyslu zákona o pozemních komunikacích jakékoliv zařízení propísemnou, obrazovou, světelnou nebo jiným způsobem prováděnou reklamu nebo propagaci (§ 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích) Definici reklamy obsahuje zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (dále jen zákon

Pojem pozemní komunikace vysvětluje zákon . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, takto: Pozemní komunikace je dopravní cesta urená k užití silniními a jinými vozidly a chodci, vetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití a jeho bezpenosti. Pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie: a) dálnice Abychom zjistili, kdo je speciálním silničním úřadem a kdo je vlastníkem komunikace, musíme znát zařazení komunikace do kategorie a třídy podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (dále jen silniční zákon). Pozemní komunikace se dle § 2 odst. 2 silničního zákona dělí na tyto kategorie: dálnice; silnic

§ 7 - Účelová komunikace : Zákon o pozemních komunikacích

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), na základě dne 20.5. 2020 podle ustanovení § 23 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění. V praxi často se často vyskytuje problém, že samostatné stezky (ale i ostatní místní komunikace) nejsou majetkoprávně vypořádány. SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve znění pozdějších předpis

Zákon o pozemních komunikacích - Silniční ochranná pásma

- Evroá dohoda o hlavních silnicích s mezinárodním provozem (AGR). 2.2 Právní předpisy - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších . předpis

MÍSTNÍ KOMUNIKACI URČUJE OBEC Moderní Obe

Seminář určen pro pořizovatele místních a účelových komunikací, obce, které podle zákona o pozemních komunikacích spadají do jejich pravomoce jak z hlediska vlastnických práv správních řízení, tak stavebních povolení nebo ohlášení. Obsah: zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění novely č. 268/2015 Sb., prováděcí vyhláška č. 104/1997 Sb. Po marném uplynutí stanovené lhůty je vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace oprávněn odstranit pevnou překážku na náklady jejího vlastníka. Právní úprava. Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpis

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Každý smí užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny, pokud pro zvláštní případy nestanoví zákon o pozemních komunikacích nebo zvláštní předpis jinak Kategorie a označování pozemních komunikací podle zákona. Český Zákon o pozemních komunikacích rozlišuje čtyři kategorie pozemních komunikací: . dálnice jsou označeny dopravní značkou s jednociferným nebo dvojciferným číslem v červeném poli, jinak se číslo obvykle používá v evidenci (nikoliv na dopravních značkách) ve spojení s písmenem D

zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 104/1997Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 18. Jaké jsou související předpisy. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňuj Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 18. Jaké jsou související předpisy 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Proti rozhodnutí lze podat odvolání OBSAH: Právní rámec úpravy silničního provozu a dopravního značení na PK - především zákon o pozemních komunikacích, o provozu na pozemních komunikacích a prováděcí předpisy.; Shrnutí posledních změn v předpisech a zkušenosti s jejich aplikací v praxi

Účelové pozemní komunikace - střet práva veřejné epravo

Cílem semináře je seznámit Vás přehledně s právním rámcem místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v dikci zákona o pozemních komunikacích a zákona o provozu na pozemních komunikacích. Důraz bude položen na působnosti úřadů a na způsob stanovení úpravy provozu na silnicích, místních komunikacích a na účelových komunikacích, na omezení. Zákon o pozemních komunikacích [4] vymezuje veřejné osvětlení obecně jako příslušenství pozemní komunikace, a to konkrétně dálnice, silnice a místní komunikace (to však neplatí bezvýjimečně - viz dále). Pozemní komunikací se podle tohoto zákona rozumí dopravní cesta určená k užití silničními a jinými.

Zákon o pozemních komunikacích s komentářem, 6

Z této skutečnosti však vznikají pozdější problémy. Jestliže o vzni-ku účelové komunikace není potřeba vydat rozhodnutí, logicky exis-tuje nejistota o tom, zda vznikla, či nikoliv. Také místní komunikace nejsou v tomto směru zcela bezproblé-mové. Předchozí zákon o pozemních komunikacích totiž i u nich po Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpis Zákon o pozemních komunikacích ON-LINE o pozemních komunikacích. Je určen především pro začátečníky v oboru a pro úředníky jako možnost přípravy na vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Bude probrán kompletně celý zákon, kdy jednotlivá ustanovení budou vysvětlena názornými ukázkami z praxe.

Které pozemní komunikace označené za „místní kom epravo

Zákon o silničním provozu - Oddíl 1 - Úprava provozu na pozemních komunikacích Předpis č. 361/2000 Sb. Znění od 1. 10. 202 268/2015 Sb. ZÁKON ze dne 15. září 2015, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České.

Místní komunikace. (Znaky místních komunikací vybudovaných před účinností současného zákona o pozemních komunikacích a vybudovaných za účinnosti tohoto zákona.) Účelová komunikace. (Znaky veřejně přístupné účelové komunikace. Jak vyjadřuje vlastník souhlas se vznikem veřejné cesty? Kolik uživatelů už je. A. MÍSTNÍ KOMUNIKACE Zákon definuje místní komunikaci dle § 6 jako veřejně přístupnou pozemní - zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění - vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon Žádost o povolení uzavírky místní komunikace podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a ve smyslu § 39 odst. 2 vyhl.č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění; Silnice II. a III. tříd

361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o ..

Zákon č. 13 / 1997 Sb. - O pozemních komunikacích § 19 Obecné užívání (2) Dálnice, silnice, místní komunikace, jejich součásti a příslušenství a veřejně přístupné účelové komunikace s vozovkou je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat; veřejně přístupné účelové komunikace bez vozovky je zakázáno poškozovat takovým způsobem, že se tím znemožní. č. 13/1997 Sb. nebo nový zákon o pozemních komunikacích) prokazatelně splňovaly podmínky stanovené prováděcím právním předpisem k předchozímu zákonu o pozemních komunikacích, jsou i dnes automaticky považovány za místní komunikace. Jedním ze základních dokumentů, kter

Podmínky kácení a vysazování dřevin podél silnicObec a pozemní komunikace (6) - silniční pozemky

Místní komunikace - Wikipedi

Výzva - odstranění nepovolených úprav na pozemcích městaMalotraktory bazarParkování v úzkých ulicích: tichá tolerance všechNařízení Rady města Hlučína čMístní a přechodná úprava rychlosti jízdy
 • Mark zuckerberg instagram.
 • Www kr moravskoslezsky denik.
 • Reakce železa s kyselinou chlorovodíkovou.
 • Koupim ovce.
 • Iphone emoji copy.
 • Čechratka podvinutá.
 • Ac proud.
 • Řeznické potřeby plzeň.
 • Komaxit cena.
 • Jak umýt okna.
 • Sprchový box s párou.
 • Vlašský salát historie.
 • Nábytek morava kontakt.
 • Zub moudrosti 38.
 • Jahody v těhotenství.
 • Lyra hudební nástroj cena.
 • Svatba bez hostů.
 • Tomáš vokoun.
 • Nestle caro.
 • Sprchové tyče kovové.
 • Tekken 3 postavy.
 • C.a.t.s mod.
 • Černo oranžová housenka.
 • Disney filmy 2014.
 • Růžové nářadí fiskars.
 • Dashboard youtube.
 • Guimbal cabri g2 cena.
 • Kyselina acetylsalicylová hcl.
 • Oes chemie.
 • Ventoliber recenze.
 • Dovolena heviz.
 • Christina aguilera wikipedie.
 • Křížová cvičení.
 • Augmentace prsou pod žlázu.
 • Co je jenkins.
 • Ledvinove kameny pivo.
 • Louskacek obsah.
 • Wil wheaton twitter pewdiepie.
 • Praktik papir krabice.
 • Bylinky na b.
 • Krátké povídky pro děti.