Home

Jakou rychlostí dopadne těleso o hmotnosti 10 g

Jakou rychlostí dopadne těleso o hmotnosti 10 g — pro

Jakou rychlostí dopadne těleso o hmotnosti 10 g Řešené příklady RNDr . 10. Těleso bylo vrženo svisle vzhůru rychlostí 50 m/s.a) V jaké výšce bylo a jakou 11. Míč vyhozený svisle vzhůru dopadl zpět za 6 s. Určete výšku vrhu a počáteční 8 Ahoj, nevím si rady s příkladem, prosím o pomoc : Jakou rychlostí dopadne těleso o hmotnosti 10g z výšky 10m na povrch planety bez atmosféry, předpokládáme-li, že padá v homogenním gravitačním poli se zrychlením ag = 5m/s-2. Offline #2 01. 08. 2009 17:06 FliegenderZirku

Matematické Fórum / Gravitační zrychlen

4) Tenisový míček o hmotnosti 58 g narazil vodorovným směrem na svislou stěnu rychlostí 90 km × h-1 a odrazil se rychlostí 60 km × h-1. O jakou hodnotu vzrostla při nárazu vnitřní energie míčku a stěny Př.: 4 Jakou hmotnost mělo těleso, k jehož zdvižení do výše 8 m bylo třeba vykonat práci 1,2 kJ? s = 8 m W = 1,2 kJ = 1 200 J m = ? [kg] = ∙ =1200 10 ∙ 8 =15 Těleso mělo hmotnost 15 kg. Př.: 5 Do jaké výšky zvedneš břemeno o hmotnosti 1,8 kg, vykonáš-li práci 16,2 J? m = 1,8 kg W = 16,2 O jakou hodnotu vzroste vnitřní energie kuličky a písku? 3. Dřevěná kostka o hmotnosti 5 kg je vržena rychlostí 10 m.s-1 po drsné vodorovné podložce a vlivem tření se zastaví. O jakou hodnotu vzroste vnitřní energie kostky a podložky? 4. Míč o hmotnosti 400 g spadl volným pádem z výšky 10 m na vodorovnou podlahu ( g = 10 m.s-2) Míč o hmotnosti 0,20 kg dopadl kolmo na pevnou stěnu rychlostí 20 m.s-1 a odrazil se rychlostí 15 m.s-1. Náraz trval dobu 0,005 s. Jak velkou silou působila stěna na míč? Prázdný nákladní železniční vůz o hmotnosti 1.104 kg se pohybuje rychlostí 0,9 m.s-1 po vodorovné trati výšky 5 metrů za 25 s. Jakou práci vykonal motor výtahu a jaký byl jeho výkon? 8) Traktor oře rychlostí 8 m/s a táhne za sebou pluh silou 10 kN. Jaký je jeho výkon? (rychlost v = 8 m/s, z toho víme, že traktor ujede za 1 s dráhu 8 m, kN je třeba převést na N) 9) Vzpěrač zvedne činku o hmotnosti 120 kg do výšky 2 m za 3.

jeho velikost je 9,80665 m · s-2 (v praxi používáme hodnotu 10 m · s-2) Rychlost a dráha volného pádu Volný pád je rovnoměrně zrychlený pohyb se zrychlením g a s nulovou počáteční rychlostí , přičemž rychlost směřuje svisle dolů 3.33 Střela o hmotnosti 10 g pohybující se rychlostí 400 m s-1, prostřelila dřevěnou desku a po průletu měla rychlost 200 m s-1. Vypočtěte, o jakou hodnotu vzrostla vnitřní energie střely a desky. 3.34 Těleso o hmotnosti 3 kg se pohybuje po vodorovné rovině rychlostí 3 m s-1 a narazí n

1 = 3 kg spojený vláknem s tělesem o hmotnosti m 2 = 2 kg (obr). Určete velikost zrychlení obou těles. Síly působící proti pohybu neuvažujte. [1 ms-2] 19. Střela o hmotnosti 10 g je vystřelena z pušky o hmotnosti 4 kg rychlostí 800 m/s. Vypočti zpětnou rychlost pušky. [2 ms-1] 20 30. Může těleso o hmotnosti 10 g 5 ležící na rovníku uletět vlivem odstředivé síly? Poloměr Země na rovníku je 6378 km. Určete velikost všech sil působících na těleso. ( ne ; F g = 10-7 N; F o = 3,4.10-10 N ) 31. Vypočítejte, do jaké výšky nad povrch Země je třeba umístit umělou družici a jakou rychlost jí.

Kladivo o hmotnosti 500g dopadne na hřebík rychlostí 3m/s . Jakou průměrnou silou působí na hřebík, který pronikne do desky do hloubky 5cm? Dvě tělesa Dvě tělesa, jejichž počáteční vzdálenost je 240 m, se pohybují rovnoměrně zrychleně proti sobě. První těleso má počáteční rychlost 4 m/s a zrychlení 3 m/s 2. Jakou rychlostí dopadne těleso na zem při volném pádu z výšky 70 m? Volný pád je vlastně rovnoměrně zrychlený pohyb s nulovou počáteční rychlostí, kde zrychlení je tzv. tíhové zrychlení, které místo písmenka a značíme písmenkem g. == C≐9,81 I∙ O ? 6 Pro rychlost tedy platí R= C Jakou rychlostí dopadne teleso o hmotnosti 10g z výšky 10m na povrch planety bez atmosféry, predpokladáme li, že padá v homogenním gravitačním poli se zrychlením ag= 5m.s-2? Témata: fyzika. 4 reakce Anonym Qocabow. 16.06.2016 16:13 | Nahlásit. Už tady podobné věci byly mockrát Těleso o hmotnosti 500 kg bylo zdviženo pomocí jeřábu svisle vzhůru po dráze 12 m rovnoměrným pohybem za 1 minutu. Určete průměrný výkon motoru jeřábu. Hodnota tíhového zrychlení je 10 N/kg. (Výsledek: 1 kW) Výtah dopraví náklad o hmotnosti 250 kg do výšky 3,0 m za 10 s rovnoměrným pohybem. Hmotnost klece výtahu je. 24) Do vozíku o hmotnosti 600 kg, který se pohybuje po vodorovné trati rychlostí 0,2 m.s-1, byla nasypána shora ve směru svislém zemina o hmotnosti 400 kg. Jakou rychlostí se pohybuje vozík se zeminou? ( v = 0,12 m.s-1) 25) Míč o hmotnosti 200 g byl odkopnut a nabyl rychlosti 10 m.s-1. Jak velkou silou bylo do míče kopnuto, trval-l

4 5. Auto ujelo vzdálenost 120 km. Kdyby zvýšilo svou průměrnou rychlost o 10 km.h-1, byla by doba jeho jízdy o 24 minut kratší. Jak dlouho auto skutečně jelo? Řešení: Příklad má opět dvě fáze: 1) auto jede dráhu s průměrnou rychlostí v za čas t s , v , t s vt * 2) auto jede dráhu s rychlostí (v + 10) km.h-1 za čas (t Jakou rychlostí se pohyboval Fiat, jestliže se [60 km/h] 2) Těleso urazilo jednu třetinu dráhy rychlostí 36 km/h. Zbylou část dráhy 300 m urazilo za 60 sekund. Určete průměrnou rychlost tělesa na dráze. 10) Střela o hmotnosti 10 g proletěla hlavní pušky za 0,02 s, přičemž nabyla rychlosti 800 m ∙ s-1 Kdy a jakou rychlostí dopadne těleso volným pádem z výšky 250 m? Skládání pohybů a rychlostí • těleso koná dva nebo více pohybů současně • princip nezávislosti pohybů: Koná-li těleso dva nebo více pohybů, je jeho výsledná poloha taková, jako kdyby konalo tyto pohyby postupně v libovolném pořadí Těleso o menší hmotnosti se nachází ve vzdálenosti 2 m pod tělesem o větší hmotnosti. Za jakou dobu budou obě tělesa ve stejné výšce? Počáteční rychlost obou těles je nulová, tíhové zrychlení je 10 m.s-2.(0,7 s) 9. Na nakloněnou rovinu s úhlem sklonu 30° položíme těleso o hmotnosti 2 kg Jakou rychlostí se opice blíží ke kladce? [2 3v u u] D7) Koule o hmotnosti m a poloměru R se pohybuje po nakloněné rovině o úhlu . Určete její zrychlení a) pomocí zákona zachování mechanické energie, b) pomocí pohybové rovnice. [sin 7 5 g] D8) Na homogenníválec o poloměru 0,4 m a hmotnosti 2000 kg začne působit moment 10.

Jakou práci tato síla vykoná, dosáhne-li těleso na konci 20m dráhy rychlosti 1,2 m.s-1 ? Součinitel tření mezi tělesem a podložkou je 0,01. f) Těleso o hmotnosti 0,99 kg leží na vodorovné rovině. Do tělesa narazí vodorovně střela o hmotnosti 10 g letící rychlostí 700 m.s-1 a uvízne v něm Neuvažujte odpor vzduchu a berte g = 10 m ·s-2 . Zjist ěte: a) za jak dlouho t ěleso dopadne na zem b) vodorovnou vzdálenost, kterou urazí t ěleso od opušt ění letadla do dopadu na zem 11. Šíp o hmotnosti 10 g byl vyst řelen vodorovn ě z věže vysoké 80 m rychlostí 25 m ·s-1. a) Do jak Těleso o hmotnosti m = 1kg padá na zemský povrch rychlostí v=100 ms-1 ve směru poloměru země. Jak veliká bude odstředivá a Coriolisova síla, dopadá-la na 45° sev. zeměpisné šířky? 2.02 Těleso o hmotnosti m je při pohybu bržděno silou, která je přímo úměrná rychlosti

Kladivo o hmotnosti 500 g dopadne na hřebík rychlostí 3 m/s. Jakou průměrnou silou působí na hřebík, který pronikne do desky o délku 5 cm? 5) Míček o hmotnosti 50 g volně padá z výšky 2 m. Na podlaze se odrazí a vystoupí do výšky 1,5 m. Jaká část mechanické energie se přeměnila ve vnitřní energii těles? 6) Těleso. 14. Těleso o hmotnosti 60 g je zavěšeno ve vzdálenosti 10 cm od těžiště (f yzické kyvadlo) a po rozkmitání vykoná 50 kmitů za dobu 40 s. Vypočtěte moment setrvačnosti tohoto tělesa vzhledem k ose otáčení. J = 9,5·10-4 kg·m2 15. Vypočítejte periodu kmitů rtuti (ka palinový oscilátor) o hmotnosti 121 g, která je v U. 3. Může těleso o hmotnosti g 5 ležící na rovníku uletět vlivem odstředivé síly? Poloměr Země na rovníku je 6378 km. Určete velikost všech sil působících na těleso. ( ne ; F g = 10-7 N; F o = 3,4.10-10 N ) 4. Vypočítejte, do jaké výšky nad povrch Země je třeba umístit umělou družici a jakou rychlost jí je třeb Na nakloněné rovině s úhlem α=8° se pohybuje těleso o hmotnosti m = 50 kg a působí na něj síla F = 80 N pod úhlem β = 12°. Počáteční rychlost tělesa v 0 = 10 m/s. Určete jakou rychlostí se bude pohybovat těleso po nakloněné rovině po 5 sekundách silového působení. f = 0,08. ∑Fix = F ⋅cos β− Fs − FT − G.

82/2 . Těleso o hmotnosti 4 kg narazí na p řekážku rychlostí o velikosti 10 m ⋅s - 1. Po srážce se pohybuje rychlostí o velikosti 6 m ⋅s - 1 a sm ěr rychlosti je kolmý na sm ěr rychlosti p řed srážkou. Spo čtěte: a/ zm ěnu velikosti rychlosti a hybnosti t ělesa, b/ velikost zm ěny rychlosti a hybnosti t ělesa v1. Střela o hmotnosti 10 g se zavrtala do smrkového trámu do hloubky 12 cm; do trámu vnikla rychlostí 250 m/s. Jakou rychlostí vyletí stejná střela po průstřelu prkna o tloušťce 5,0 cm. B-5-10 Míček stoupá vzhůru. Míček o hmotnosti 60 g jsme odpálili rychlostí 16 m/s svisle vzhůru 7. Na těleso hmotnosti 10 kg působí stálá síla 5 N. Určete kinetickou energii 8. Střela hmotnosti 20 g, letící rychlosti 400 m/s, zasáhla strom. Do jaké hloubky 9. Střela hmotnosti 10 g dopadne na prkno tloušťky 20 cm rychlostí 700 m/s. Jaký 10. Střela opustila hlaveň rychlostí 1000 m/s; na zem dopadla rychlostí. Jak velká síla působila na střelu o hmotnosti 20 g, která proletěla hlavní za 0,01 s a získala přitom rychlost 800 m/s? Jak velkou rychlost získala puška při zpětném rázu, jestliže má hmotnost 5 kg? 1600N;3,2m/s *Na vozíku o hmotnosti 10 kg stojí chlapec o hmotnosti 45 kg. Vozík se pohybuje rychlostí 2 m/s 2 10 30 2 2 2 0 max g v s Př: Jakou rychlostí musí být vodorovným směrem vrženo těleso z výšky 30 m, aby dopadlo do vzdálenosti 20 m od vertikály. Řešení: Z rovnice dálku letu xvt 0 vyjádříme čas 0 v x t a dosadíme do rovnice pro výšku vrhu -1 2 2 2 2 0 0 2 2 66,7 m.s 2 30 1 1 1020 y gx v v x y gt g. 1. Těleso je vrženo.

1) Kámen o hmotnosti 2 kg spadne volným pádem z výšky 30 m do písku. O jakou hodnotu vzroste vnitřní energie kamene a písku? (při některých dějích se mění mechanická energie tělesa v jeho vnitřní energii) 2)Sněhová koule o hmotnosti 0,2 kg dopadne rychlostí 30 m/s na stěnu domu, kde se zastaví 10) Na věšáku visí kabát o hmotnosti 1,5 kg. V jeho kapse je peněženka o hmotnosti 0,2 kg a v druhé kapse sáček bonbonů o hmotnosti 100 g. Jaká síla působí na věšák? 11) Milan zvedá kbelík silou 70 N. Jakou silou mu musí pomoci Radek, aby společně zvedli kbelík o hmotnosti 70 kg 2. Plastelínová koule o hmotnosti 200 g pohybující se rychlostí 10 ms-1 narazí do jiné plastelínové koule, která má stejnou hmotnost a je na začátku děje v klidu. Určete přírůstek jejich vnitřní energie, předpokládáme-li, že srážka obou koulí je dokonale nepružná. [5J] 3

Ve vodopádu padá voda z výšky 50 m. O jakou hodno tu by vzrostla její teplota, kdyby se celá její mechanická energie přeměnila ve vnitřní energii? h = 50 m, g = 10 m · s-2, c = 4,2 kJ · kg-1 · K-1 = 4 200 J · kg-1 · K-1; ∆t = ? 4. Olověná střela dopadne rychlostí 200 m ⋅ s-1 na pevnou překážku a zastaví. Těleso o hmotnosti 0,99 kg leží na vodorovné rovině. Do tělesa narazí vodorovně střela o hmotnosti 10 g letící rychlostí 700 m·s-1 a uvízne v něm. Jakou dráhu urazí těleso do zastavení? Součinitel tření mezi tělesem a povrchem roviny je 0,1, tíhové zrychlení 9,8 m·s-2 6 Př. 8: Kámen byl z výšky 10 m hozen kolmo nahoru rychlostí 15 m/s.Jakou rychlostí dopadne na zem. Odpor vzduchu zanedbej. h1 =10m , h2 =0m , v1 =15m/s , v2 =? 10 m Ep Ep2 Ep1 Ek1 Ek2 =0 okamžik 1 okamžik 2 v E E E Ep k p k1 1 2 2+ = + Platí: Ep2 =0 (dopad na zem). E E Ep k k1 1 2+ = 1 12 2 mgh mv mv1 1 2+ = 2 2 2 2 2gh v v1 1 2+ = 2 [10 m, 21 m.s-1] 10. Z okna výškového domu vyhodil chlapec vodorovným směrem míč, který dopadl za dobu 3 s do vzdálenosti 15 m od domovní zdi. Určete výšku okna nad zemí a počáteční rychlost míče. [45 m, 5 m.s-1] 11. Z věže vysoké 80 m byl vystřelen vodorovným směrem šíp o hmotnosti 10 g rychlostí 30 m s-1

fyzika testové otázky z knihy set 4 Flashcards Quizle

 1. Těleso o hmotnosti 2 kg je udržováno na kruhové dráze 2 m dlouhým lankem, které snese tahovou sílu nejvýše 3600 N. s jkou maximální úhlovou rychlostí se může těleso pohybovat, dochází-li k tomuto pohybu ve vakuu a stavu beztíže? a.) libovolnou b.) 900 rad.s-1 c.) 30,0 rad.s-1 d.) 22,2 rad.s-
 2. . 2) 54
 3. Na stole leží kulička o hmotnosti 0,2 kg. Jakou práci vykonáme, zvedneme-li kuličku rovnoměrným pohybem do výšky 0,2 m nad desku stolu? Počítejte s g = 10 m.s-2 . a) 0,4 J b) 1,6 J d) 2 J d) 4 J. U1.4.3-25. Kabina výtahu o hmotnosti 400 kg vyjede ze třetího do pátého poschodí
 4. 1.1.29 Těleso o hmotnosti 0,10 kg osciluje tam a zpět v přímém směru. Jeho výchylka, měřená od počátku souřadnic, je popsána vztahem =(10 )cos[(10 . −1) + 1 2 ]. a) Jaká je frekvence kmitů? b) Jakou maximální rychlostí se těleso pohybuje? Při jaké hodnotě výchylky m
 5. Porovnejte kinetickou energii člověka o hmotnosti 80kg, který běží rychlostí 2m/s a střely o hmotnosti 20g vystřelené rychlostí 400m/s; Větší píst Hydraulický list má písty o obsahu 10 cm 2 a 500 cm 2. Jak velká síla působí na větší píst, působíme-li na menší píst silou 100 N? Nákladní 10 Nákladní auto jelo.
 6. Těleso o hmotnosti 3 kg se pohybuje rychlostí 14,4 km/h. Jeho kinetická energie je . 1) 21,6 J . 2) 48 J Jakou rychlostí rovnoměrně zvedal jeřáb jeden konec vodorovně ležícího dlouhého nosníku o hmotnosti 8 000 kg, jestliže za Jakou rychlostí dopadne na zem těleso (ve vakuu), padající z výšky 20 m (g = 10 m/s. 2)? 1.

Vnitřní energie tělesa a její změna, teplo - FYZIKA 00

[at= g sin α] 2. Těleso o hmotnosti m, které je spojeno přes kladku s tělesem o hmotnosti M umístěném na dokonale hladké nakloněné rovině (úhel a), pustíme z klidu z výšky h. Jakou rychlostí dopadne? + − = M m mg Mg v h sina 2 3. Těleso o hmotnosti m klouže po vodorovné podložce s třením (koeficient f). Na jaké dráz 6. Bruslař o hmotnosti 70 kg stojí na bruslích na hladkém ledu. Do pohybu se uvede tím, že ve vodorovném směru odhodí před sebe těleso o hmotnosti 3 kg rychlostí 8 m.s-1. Do jaké vzdálenosti bruslař po odhození tělesa dojede? Součinitel tření mezi ledem a bruslemi je 0,02 a tíhové zrychlení je 9,81 m.s-2. [0,3m] 7 Hmotnost je aditivní vlastnost hmoty (tedy vlastnost jednotlivých hmotných těles), která vyjadřuje míru setrvačných účinků či míru gravitačních účinků hmoty. Ekvivalence setrvačných a gravitačních sil je postulována obecnou teorií relativity a je s velkou přesností experimentálně ověřena.. Hmotnost je obdobná charakteristika hmoty jako např

Náboj o hmotnosti 20 g byl vystřelen z hlavně rychlostí 600 m/s. Určete jeho kinetickou energii. m = 20 g = 0,02 kg v = 600 m/s EK = ? J EK = 3 600 J Náboj získal kinetickou energii 3 600 J. Kladivo o hmotnosti 0,5 kg dopadne na hřebík rychlostí 3 m/s Jakou rychlostí dopadne horní konec sloupu na zem? 9. Na kladce o poloměru R = 20 cm, jejíž moment setrvačnosti vzhledem k ose otáčení je 0,4 kg.m2, je zavěšené těleso hmotnosti 6 kg. S jak velkým zrychlením se zavěšené těleso začne pohybovat, když jej uvolníme? Hmotnost závěsu je třeba pro jednoduchost výpočtu. 4.10 Na 45° severní zeměpisné šířky dopadá kolmo na zemský povrch těleso o hmotnosti m = 10 kg rychlostí 100 m.s-1. Jaká je velikost odstředivé síly a Coriolisovy síly v okamžiku dopadu. Řešte užitím vektorových vztahů. V: Fo= 0,238 N, Fc = 0,104 Těleso hmotnosti 2.103 kg se pohybuje po kruhovém oblouku o poloměru 90 m rychlostí 10,8 km/h. Dostředivá síla, působící na těleso, je 32.10 N 21,64.10 J 20 N 2 N Při rovnoměrném pohybu hmotného bodu po kružnici je velikost dostředivé síly rovn Na planetě Utopia dopadne těleso o hmotnosti 5 kg z výšky dvaceti metrů rychlostí 10m/s. Jak velké je gravitační zrychlení na povrchu této planety? Odpor případné atmosféry zanedbáváme. a)2 b)2,5 c)0,25 d)0,2 Předem děkuji

11. Parašutista o hmotnosti 80 kg padá nejprve se zavřeným padákem rychlostí 50 m∙s-1. Po otevření padáku se jeho rychlost během 2 s -sníží na 5 m∙s1. Vypočítejte velikost brzdící síly padáku. (1800 N) 12. Baseballový míček o hmotnosti 300 g byl nadhozen rychlostí 50 m.s-1. Po úderu pálkaře se pohybova 9. Na pružinu dopadne kámen o hmotnosti 2 kg a pružina o tuhosti 15 N/cm se stlačí o 20 cm. Jakou rychlostí kámen dopadnul? O kolik by se pružina stlačila, pokud by kámen o dvojnásobné hmotnosti dopadnul stejnou rychlostí? 10. Těleso o počáteční rychlosti 6 m/s najede na hladkou nakloněnou rovinu s úhlem 45° podle obrázku

1 Molekulová Fyzikamolekulová Fyzika Vnitřní Energi

g 9,81 981-32m ± — 44,1m 3) Vrny pr. 11 Téleso dopadlo volným pádem na zem za 8 s. Z jaké výšky padalo a jaká byla jeho rychlost pti dopadu? (314 m/s) = —9,81-82m4314m 4) Vrny pr. 16 Sachta je hluboká 320 m. Jak dlouho v ní bude padat volné pušténý kámen a jakou rychlostí dopadne na dno? (8 s, 80 m/s) — 80ms ——gt2 2. 5) Jakou účinnost má motor s příkonem 20 kW, který za 5 s vykoná práci 85 kJ? 6) Do jaké výšky může motor s příkonem 0,6 kW a s účinností 80% zvednout za 10 sekund těleso o hmotnosti 3q? 7) Dravec o hmotnosti 600 gramů vyletěl z výšky 30 m do výšky 35 m a jeho rychlost se přitom zvýšila z 15 m/s na 20 m/s 12/9 Z pušky o hmotnosti 4 kg vyletěla střela o hmotnosti 20 g rychlostí 600 m/s. Jak velkou rychlostí se začne pohybovat puška, není-li upevněna? Řešení: m1 = 4 kg, v1 = ? ms-1, m2 = 20g = 0,02 kg, v2 = 600 ms-1; m1v1=m2v2 3ms-1. 13/9 Střela o hmotnosti 10 g proletěla hlavní pušky za 0,02 s, přičemž nabyla rychlosti 8OO m/s

Volný pád - FYZIKA 00

Při rovnoměrném pohybu hmotného bodu o hmotnosti 40 g po kružnici o průměru 80 cm s úhlovou rychlostí 20 rad·s-1 je jeho hybnost: 1,28 kg·m·s -1 0,64 kg·m·s - 12. Těleso o hmotnosti 2 kg je vrženo kolmo vzhůru s počáteční rychlostí 10 m.s-1. Jak vysoko toto těleso vystoupí? Předpokládáme-li nulový odpor vzduchu a hodnotu 10 m.s-2 pro tíhové zrychlení. a) 10 m b) 7,5 m c) 5 m d) 2,5 m. 13. Těleso o hmotnosti 3 kg padá volným pádem do hloubky 500 m. Jak dlouho trvá pád míče je 180 g. Jakou silou působil brankář na míč, považujeme-li zastavení míče za pohyb rovnoměrně zpomalený. [ 72 N ] 40/166 Vagón o hmotnosti 35 t se pohybuje rychlostí v 1 = 0,4 m . s-1 a narazí na stojící vagón o hmotnosti 21 t. Při nárazu se automaticky zavěsí spojka

Z nejvyššího bodu padá těleso volným pádem a dopadne zpět do bodu, z něhož bylo vrženo. Doba pádu je stejná jako doba výstupu. Výška výstupu: g v h 2 2 = 0 Těleso dopadne se stejně velkou rychlostí, s jakou bylo vrženo. VODOROVNÝ VRH Pohyb je složen z rovnoměrného přímočarého pohybu vodorovným směrem a z volného. Jakou celkovou mechanickou a jakou kinetickou energii má ve výšce 10 m nad povrchem Země.? Jakou mechanickou práci vykoná gravitační síla? (g = 10 m(s-2) b) Automobil o hmotnosti 1,6 t jede rychlostí o velikosti 54km/h vzhledem k vodorovné silnici, po které se pohybuje. Zabrzdí do zastavení na dráze 30 m

Příklad: Volný pád - slovní úloha z matematiky (38471

Síla F=[-2, 2, -1] N, působí na těleso o hmotnosti M= 1 kg, které se posunulo o S=[3, 4, 2] m. O kolik, V=?, se zvýšila rychlost tělesa? Těleso o hmotnost M je pohyblivě zavěšeno na laně dély L, které je upevněno oběma konci na vodorovném trámu. Vzdálenost konců lana je L/2 2.1 Kinematik b) Jakou práci vykoná tento elektromotor za 3 min? 10. Jaký je výkon motoru auta jedoucího rychlostí 72 km/h, je-li tažná síla motoru 1,5 kN? 11. Jakou polohovou energii vzhledem k zemi získá míč o hmotnosti 300 g zvednutý ze země na stůl vysoký 80 cm? 12. Kabina výtahu o hmotnosti 720 kg vyjede z přízemí do 4. patra E = m .g.h. E = 2 000 . 10 . 50. E = 1 000 000 J. Vypočti velikost pohybové energie auta o hmotnosti 3,5 t, jede-li rychlostí 90 km/h; m = 3500 kg. v = 90 : 3,6 =25 m/s. E = 0,5 . m. v 2. E = 0,5 . 3500 . 25 2. E = 1 093 750 J. Za jakou dobu je zvednuto břemeno o hmotnosti 300 kg do 20 m, je-li výkon 0,2 kW; m = 300kg. s = 20 m. P = 200 W.

Video: fyzika - vypočet rýchlosti - Ontol

FYZIKÁ LNI VELIČ INY - Univerzita Karlov

 1. Předmět: Seminář z fyziky - Krasobruslen
 2. 1) Motor výtahu o výkonu 20 kW má dopravit rovnoměrným
 3. Řešené příklady RNDr
 4. Fyzika-vnitřní energie prikla
 5. Hybnost - výpočet dráh
 6. fyzika testové otázky z knihy set 5 Flashcards Quizle

Příklad: Kladivo - slovní úloha z matematiky (12491

 1. Hmotnost - Wikipedi
 2. Matematické Fórum / prosim o radu s temahke prikladama
 3. Dynamika hmotného bodu - Ontol
 4. KbiNET fyzik
 5. Hmotnosti ,,brutto, ,,neto, ,,tara - poradna Odpovidat
 6. Dynamik

imaturita.cz - maturitní otázky, referát

 1. 2.1 Kinematika - Stolní Tenis A Stolní Teni
 2. řešené úlohy na práci, výkon, energii Mgr
 3. Tíha a tíhová síla | 3/5 Gravitace | Fyzika | Onlineschool.cz
 4. Rychlost - 2 příklady
 5. Den otevřených dveří FEL ČVUT (čt 10. 12. 2020, 16.30)
 • Jak zvlhčit holku.
 • Alza elektro tablety.
 • Lámání nehtů léčba.
 • Chuck e cheese tokens.
 • Česnekové houstičky od ládi hrušky.
 • Napoletana coffee.
 • Alej odstřelovačů.
 • Jím jen maso a zeleninu.
 • Alergologie.
 • Zaměstnávání ozp 2017.
 • Povolit remote desktop windows 10.
 • Nejbezpecnejsi vezeni.
 • Bill goldberg.
 • Období sucha v čr.
 • Volvo truck nýřany.
 • Peak performance outlet.
 • Heliové sklo.
 • Nízký plot.
 • Na křídlech vážky online.
 • Silikony cena.
 • Sluneční soustava pdf.
 • Osteoporoza.
 • Základy latinské lékařské terminologie kozlíková plašilová.
 • Žolíky strategie.
 • Ďáblův dvojník online.
 • Generování certifikátu.
 • Sauna apollo.
 • Dvojákový troják bazar.
 • Nes vs snes.
 • Občanský průkaz pro děti plzeň.
 • Zimní olympiáda 2030.
 • Výplně kyselinou hyaluronovou recenze.
 • Poslední faraon.
 • Diskuzní forum hc kometa brno.
 • Komiks simpsonovi.
 • Význam 🤘.
 • Životopisy svatých žen.
 • Jaké sklenice na portské víno.
 • Nejbezpečnější letadla.
 • Slapové jevy animace.
 • Motogp v televizi.