Home

Etnografie studium

Studium sociální antropologie a etnologie je na FHS UK představeno především na bakalářském stupni v rámci oboru Studium humanitní vzdělanosti v české i anglické variantě. Kromě seznámení se základními teoretickými východisky oboru klade důraz také na zvládnutí etnografické metody, jakožto jejího distinktivního znaku, a nabízí kurzy, které se věnují např Bakalářské studium (Bc.) Zaměření a obsah studia. Tříletý studijní plán bakalářského studia oboru etnologie zahrnuje povinné přednášky a semináře z etnologických a antropologických věd (sociokulturní antropologie, evroá etnologie a folkloristika), přičemž roli jednotícího činitele hraje na prvním místě. Ale rolnictvo v Británii již zmizelo. Jako výsledek, v této zemi vznikla etnografie jako věda zabývající se studiem pouze primitivních společností. A studium toho, co bylo spojeno se zbytky rolnického světa, které se zabývaly nerozlučným folklorem •Etnografie je holistický přístup ke studiu kulturních systémů. •Etnografie je studium sociálně-kulturních kontextů, procesů a jejích významů. •Etnografie je explorační výzkum. •Etnografický výzkum je otevřený proces a není to postup který by byl striktně kontrolován výzkumníkem

Sociální antropologie a etnologie - Fakulta humanitních

Bakalářské studium (Bc

 1. Etnologie (z řeckého ethnos, kmen, národ, a logia, nauka) je společenská věda, jež se zabývá srovnávacím studiem kultur a společností. Vznikla jako pokračování etnografie (národopisu), když se ukázala potřeba nashromážděný etnografický materiál utřídit a porovnat
 2. Mezi lidmi: tradice a inovace
 3. etnografie - (z řec. graphein = popisovat) - popis etnické skupiny (etnosu, etnika), národopis.Pojem e. se stal trvalou součástí pojmového aparátu věd o společnosti a kultuře v průběhu 19. st. Využití nacházel zejm. tam, kde lidská společnost byla popisována a klasifikována na základě specifik ve způsobu života a v kultuře

Etnologie - bakalářské studium Filozofická fakulta M

Využijte aktuální nabídku vysokých škol nabízejících studium při zaměstnání. Volba dálkového (distančního) studia umožní doplnit vzdělání při práci během pravidelných víkendových setkání Fakulta humanitních studií UK je otevřená fakulta, která vítá každého, kdo má zájem o studium humanitních oborů. Program Otevřená studia nabízí zájemcům z řad středoškolských studentů i široké veřejnosti možnost navštěvovat vybrané povinně volitelné kurzy na FHS UK z nabídky bakalářského Studia humanitní vzdělanosti na FHS UK

Etnologie - bakalářské studium Fakulta sociálních studií M

etnografie řeči - zkoumá funkce a modely řečových aktů v konkrétní soc. situaci a kult. kontextu. Cílem e.ř. je vysvětlit zákonitosti volby určité varianty řečového chování a odhalit pravidla, jimiž se řeč řídí. Jako synonymum se často používá pojem etnolingvistika, který bývá ale chápán i šířeji, jako zkoumání jazyka a kultury Studium. V současné době studuje na Fakultě sociálních věd UK více než 4000 studentů. FSV UK udržuje jednu z nejvyšších mobilit v rámci Univerzity Karlovy. Každý rok sem přijíždí okolo 500 studentů z celého světa na výměnný pobyt. Více informac Přehledná nabídka povinně volitelných kurzů, z nichž si lze v bakalářském Studiu humanitní vzdělanosti vybírat (a zvolit si tak vlastní průchod studiem):. Filosofie. Historie. Sociologie. Psychologie. Sociokulturní antropologie a etnologi

Co etnografické studium? Úkoly etnografie

Co nabízí studium etnologie? Vznikla jako pokračování etnografie (národopisu), když se ukázala potřeba nashromážděný etnografický materiál utřídit a porovnat. Někdy se však pojmy etnologie a etnografie užívají jako synonyma. V současné době se vedle názvu etnologie používá označení kulturní a sociální. Studium. Studijní informační systém (SIS) Akreditace, studijní obory a plány; Bakalářské a magisterské studium; Doktorské studium; Další vzdělávání; Studium v zahraničí; Stipendia a granty; Informace pro studenty se speciálními potřebami; IT a počítačová síť; Studentské spolky a aktivity; Poradenské centrum. Předpokládaná doba potřebná ke studiu: Na studium této úvodní části a zodpovězení kontrolních otázek si naplánujte alespoň dvě hodiny. Klíčové pojmy: antropologie, etnologie, etnografie, kulturní antropologie, sociální antropologie, objevitelské cesty, zámořské objevy PŘÍNOS ETNOGRAFIE DNEŠKU - STUDIUM ETNICKÝCH PROCESŮ DENISA LIPAVSKÄ - MILENA SECKÃ, ŪEF ČSAV, Praha Studium etnické problematiky představuje v sou-časné době jeden z exponovaných směrů etnogra-fie. V ŪEF ČSAV je dnes tato orientace pokládána za stěžejní, o čemž svědčí mimo jiné hlavní úko

Etnografie je systematické studium lidí a kultur, zatímco fenomenologie je studium subjektivních, žitých zkušeností a pohledů účastníků. Hlavní rozdíl mezi etnografií a fenomenologií je ten Etnografie se zaměřuje na kolektivní zkušenosti v rámci určité kultury, zatímco fenomenologie se zaměřuje na individuální. Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul. dc.contributor.advisor: Bittnerová, Dana: dc.creator: Veselský, Matouš: dc.date.accessione Etnografie se tradičně zaměřuje na ohraničenou a definovatelnou rasu, etnický původ nebo skupinu lidí; například studium určitého afrického kmene. Moderní etnografie se však také zaměřuje na různé aspekty současného společenského života. Etnografický výzkum zahrnuje především terénní pozorování, tj

ČESKOSLOVENSKÁ ETNOGRAFIE A FOLKLORISTIKA A STUDIUM OTÁZEK VÁLKY A MÍRU ANTONÍN ROBEK, Praha Československá etnografie a folkloristika pova-žuje studium otázek války a míru za jeden z nej-důležitějších úkolů, a to nejen v souvislosti s bu-doucností světa, ale i proto, že naše národy byl Sedíme u prázdného stolku kultovního fastfoodu. Za padesát let indiáni vymizí a etnografové budou zkoumat, jak se lidi chovají v takovýchto nákupních centrech, uvažuje adoptivní člen kmene Jawalapiti, muž, který jezdí do Amazonie jako domů. Ale není v tom hořkost, možná jen jemná výčitka vlastní kultuře. Tyhle národy žijou v duchovním světě, jejich.

Ústav etnologi

Etnografie - Wikipedi

 1. Studium. 1968 - 1973 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obory etnografie - prehistorie. 1987 - dosud docent na Katedře etnografie a folkloristiky FF UK v Praze (po roce 1991 Ústav etnologie FF UK); 1978 - 1987 odborný asistent na Katedře etnografie a folkloristiky FF UK v Praze
 2. Bardi a bastardi: etnografie skupiny historického šermu Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora
 3. Úvod Tištěné knihy Naučná Společenské vědy Etnografie, etnologie. Etnografie, etnologie (117) EAN. Název
 4. Jádro etnografických sbírek tvoří předměty dokumentující kulturu všedního dne od konce 18. století do období po 2. světové válce s akcentem na středočeský region, především vybavení domácnosti a hospodářský inventář (např. nejrůznější typy nádobí a náčiní, zásobnice, přepravní nádoby a další drobný inventář venkovské domácnosti, v menší.
 5. Vymezení a proměny užívání pojmu národopis / lidověda / etnografie / etnologie v českých zemích, periodizace a charakteristika základních vývojových fází oboru,základní historiografické práce; Lidová kultura v dílech středověkých a raně novověkých autorů (11.-18. století

Etnografie Katedra antropologi

 1. Kombinovatelnost: jednooborové studium Etnomuzikologie, hudební etnografie vybrané tematické oblasti; Jedná se o rámcově formulovaná témata, související se stěžejními oblastmi vědeckovýzkumného programu Ústavu hudební vědy FF UK v Praze a badatelskými zájmy členů tohoto ústavu, kteří jsou kvalifikováni k tomu.
 2. dc.contributor.advisor: Novotná, Hedvika: dc.creator: Šůchová, Karla Marie: dc.date.accessioned: 2020-08-21T16:11:48Z: dc.date.available: 2020-08-21T16:11:48
 3. 1984-1988 studium oboru národopis na FF UK Praha 1988-1991 aspirantura (vědecké školení) v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV (dnes Etnologický ústav AV ČR) 1991-1992 působila v Okresním vlastivědném muzeu v Nymburce (pobočka Polabského muzea Poděbrady
 4. etnografie komunikace, etnografie studium, etnografie etnologie, etnografie romania, etnografie slon, etnografie řeči, etnografie marketing, etnografie improvizace v teorii a terénní praxi, etnografie improvizace, etnografie romaneasca pd

Woitsch, Jiří a kol. Etnologie v zúženém prostoru. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2016. 498 stran. ISBN 978-80-88081-10-4 Popis: Přípspěvek popisuje možné synergické využití kvantitativních a kvalitativních přístupů při studiu populačních jevů

Co etnografické studium? Předmět a metody výzkum

Centrum pro studium nemateriálního kulturního dědictví Československá etnografie 8, 1960, s. 21-68. V případě, že z jednoho periodika citujeme vícekrát, používáme zkratky jeho názvu (viz Brouček, Stanislav - Jeřábek, Richard (eds.): Lidová kultura My ovšem taková data používáme pro studium vnitřního uspořádání minerálů a pórových prostor v hornině. Nicméně počítačové programy tohoto schopné jsou vysoce specializované, nákladné a tedy nedostupné. V rámci stáže by se student.ka zaměřil.a na analýzu mikro-tomografických dat z horninových vzorků a. Etnografie studium jednotlivých kultur a subkultur Etnologie srovnávací studium kultur Etologie člověka lidské chování, mimika, gesta Feministická antropologie člověk z hlediska genderu Filosofická antropologie propojuje vlastní zkušenost s tím, co o člověku ví věd Doktorské studium je čtyřleté a lze je absolvovat v prezenční či kombinované (dálkové) formě. Je zaměřeno na systematickou přípravu studenta pro vědecké a akademické působení v oblasti věd o umění. Nebát se a (ne)krást: etnografie stahování mediálních obsahů z legálních a nelegálních online zdrojů.

Etnografie mezinárodní migrace, Antropologie státních hranic; Sociální koheze a sociální paměť Většina témat vyžaduje studium cizojazyčných pramenů (zpravidla v angličtině). Očekávám, že student/ka se mnou bude konzultovat svůj záměr již před zadáním práce a že jeho/její předprojektová rešerše. Ethnographie oder Ethnografie (altgriechisch éthnos ‚fremdes Volk', graphé ‚Schrift': Völkerbeschreibung) ist eine Methode der Ethnologie (Völkerkunde) und übergeordnet der Anthropologie (Menschenkunde). Als systematische Beschreibung der mittels Feldforschung vor Ort gewonnenen Erkenntnisse können auch Eindrücke aus der teilnehmenden Beobachtung schriftlich festgehalten. Magisterské studium sociologie je zaměřené na rozvíjení obecných, teoretických znalostí o moderních společnostech a jejich změnách. (Sociologie a etnografie) metodologii a jejich vzájemnému propojení a integraci (Smíšené způsoby sběru dat). Všechny metodologické kurzy jsou doplněné semináři a.

Obsah: 1) Určení rovnovážné produkce 2) Model IS-LM, fiskální a monetární politika 3) Otevřená ekonomika a determinace rovnovážné produkce 4) Agregátní poptávka a agregátní nabídka 5) Trh práce, nezaměstnanost, Phillipsova křivka 6) Inflace 7) Dlouhodobý ekonomický růs ZČU O fakultě Studium Výzkum a vývoj Zahraniční vztahy Kontakty Výzkum a výzkumu v rámci projektu GAČR Kritická politická sociologie (ne)bezpečnostni byla zacílena na představení etnografie jako výzkumní strategie, její historické geneze v rámci zkoumání, promýšlení a psaní o lidských společnostech, v rámci. 1979-85 Universita Karlova, filosofická fakulta, studium historie, pomocných věd historických a etnografie (absolvoval 1983, 1985) Vědecká a pedagogická činnost Hlavní badatelské zájmy - dějiny českých zemí, dějiny židů v českých zemích a střední Evropě a problematika minorit ve střední Evropě a na Balkánu. PhDr. Miroslav Rendl, CSc. telefon: 221 900 520 pracoviště: č. 311, 3. patro . Vzdělání a odborná praxe: 1973 - 1978: studium oboru psychologie na FF UK v Praze

Etnografie - MU Brno - Diskuze - eMimino

Od roku 1991 členka Pražské skupiny školní etnografie. Od roku 1994 pracuje na katedře pedagogické a školní psychologie PedF UK v Praze. 1997 - 2003 doktorské studium v oboru pedagogika na PedF UK. Zakončeno disertační prací Predikce úspěšnosti ve studiu učitelství oceněnou rektorem UK v Praze Bolzanovou cenou Etnografie redakce. Citace: KALVAS, F. Etnografie redakce. Plzeň, 2007. Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER Jazyk publikace: cze Anglický název: Etnography of Editor's Office Rok vydání: Studium. Studijní oddělení Přijímací řízení Pro nově přijaté studenty. Otevírání očí versus tyranie etnografie: způsoby využití etnografických dat při studiu minulosti. Citace: SOSNA, D., GALETA, P., FRIEDL, Studium či praxe v zahraničí Zahraniční studenti Centrum zahr. vztahů ZČU ».

Geert Mommersteeg – Studium Generale Universiteit UtrechtDaniela Stavělová: nejtěžší bylo najít v tancích Bohuslava

Knihy pro studium. Nedělní procházka mezi knihami. MÁJ. Jarní almanach na rok 1858. 1. vyd. /MÁCHA /NERUDA /NĚMCOVÁ /ERBEN /HÁLEK; ALEXANDER ARCHIPENKO. 7 x Vintage gelatin silver print. 7 x Signed and dated 1911 / 1913. FRANZ KAFKA : Nový advokát, Venkovský lékař, Bratrovražda ad., in Archy 13, 14, 15. 1929 1980 - 1985 studium oboru pedagogika- psychologie na FF UK Praha 1985 - 1990 působila v Pedagogickém ústavu J.A.Komenského ČSAV 1990 - 1994 Ústavu pedagogických a psychologických výzkumů PedF UK od r.1991 člen Pražské skupiny školní etnografie Zpravodaj r. 1976-1 - Etnografie dělnictva a socialistické vesnice Úvod; 1974; 1975; 1976; 1977; 1978; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 1985; 1986; 1987; 1988.

Etnografie a historická antropologie (KSA/EHA) STAG; Etnická hudba Evropy (KSA/EHED) STAG; Etnologie kulturních areálů (KSA/EKA) STAG; Ekologie člověka (KSA/EKC) STAG; Ekologie, kultura a adaptace (KSA/EKNSZ) STAG; Etnologické studium materiální kultury (KSA/EMKD) STAG; Enviromentální antropologie (KSA/ENVI) STA studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. na počátky české etnografie (Český lid, přípravy na Národopisnou výstavu, studie regionů), kapitoly z emancipačního ženského hnutí (publicistika, vzdělávání, právní aspekty) atd.. Významným zdrojem byly také výzkumy osobnosti a kultury, nemalý podíl má také kognitivní psychologie, se kterou ji spojoval zájem o studium funkcí lidské psychiky, především kognitivních procesů v konkrétním sociokulturním kontextu. Nástup nové etnografie měl však i sv Anotace Současná archeologie (podobně jako např. etnografie či antropologie) neomezuje studium vizuality jen na prostředí jiných (minulých) kultur, ale reflektuje kriticky i svá vlastní dokumentační a interpretační vizuální díla, stejně jako díla vznikající v rámci současné pop kultury (např. filmy, digitální hry, apod.) zobrazující archeology, archeologii nebo. Studium. Letní škola slovanských (bohemistických) studií etnografie atd. V odpoledních hodinách mají studenti Letní školy možnost navštěvovat hodiny správné české výslovnosti, lexikálně-stylistická cvičení, interpretaci literárního textu a mohou se zúčastnit besed o české hudbě, dějinách umění, městě.

Studium národů a jejich chování je nepochybně něco, co upoutalo pozornost odborníků, aby lépe porozuměli problematice sociokulturní oblasti.. Někdy byla etnografie kritizována, protože někteří se domnívají, že jejich závěry jsou výsledkem subjektivit a interpretací výzkumného pracovníka, protože jejich proměnné. Základní charakteristika oboru. Obecná struktura studia. Přehled specializací. Přijímací zkoušky. Počínaje akademickým rokem 2019/2020 vchází do platnosti nově akreditovaný obor Antropologická studia.Předešlý studijní obor Obecná antropologie-integrální studium člověka probíhá i nadále, avšak pouze pro ty, kteří se do něho přihlásili v uplynulých letech Národopis, etnografie a etnologie v Čechách a Československu ve 20. století Studium kultury, a do zna čné míry i d ějin, neelitních vrstev obyvatelstva (tehdy hlavn ě vesnice) v raném novov ěku a novov ěku se u nás v dob ě po čínající specializace a institucionalizace v ědeckého bádání v 80 Etnografie ukazuje tradice, moudro, zkušenosti a morální hodnoty předcházejících generací. To nejsou jen kroje a výšivky, ale také způsoby zemědělského hospodaření, různé zvykové aktivity, obřady, písně, tance. Studium tradiční kultury umožňuje poznávat proces změny těch hodnot, v jaké podobě, formě a s.

Říkejte mi strýcu | Filozofická fakulta MU

Etnografie je definována jako oba metody výzkumu společenské vědy a jejího závěrečného produktu. Jako způsob, etnografické pozorování zahrnuje vkládání sám hluboce a v dlouhodobém horizontu v louce studia, aby se systematicky dokumentovat každodenní život, chování a interakce s komunitou lidí Ondřej Landa (*1985) je původem z České Lípy a ze Šluknova v severních Čechách. Vyrůstal v prostředí malých rodinných statků a jakožto syn vášnivé pedagožky a cestovatelky prožil značnou část dětství na skupinových tůrách v přírodě a na poznávacích expedicích po evroých zemích. Vedle cestování, přírody a sebevzdělávání se vždy intenzivně. Studium absolventům umožňuje pronikat pod povrchní náhledy na společnosti svým založením velmi odlišné. etnografie komunikace u mongolských nomádů: metaforika nomádské řeči v Mongolsku a obrazomalebná slova (iconopoeia) jako klíč k modalitě v komunikaci; interpretace metafor Tajné kroniky Mongolů - diachronický. Antropologie je studium lidí a způsobů, jak žijí. Primární metoda výzkumu antropologů prostředků využívají se nazývá etnografie nebo pozorování účastníka, který zahrnuje důkladné, opakované interakce s lidmi. Určujícím znakem antropologie, která dělá to na rozdíl od mnoha jiných oblastech, je, že mnozí. Oborové zaměření: sociokulturní antropologie. Sociokulturní antropologie; etnohistorie; Střední a Jižní Amerika (především Mexiko, Guatemala, Peru, Bolívie, Paraguay), Madagaskar; ekologická antropologie, antropologie kolonialismu a postkolonialismu; antropologie turismu a mobility, lingvistická antropologie, antropologie sportu; glokální etnografie jako metodologie při.

František Bahenský - Etnologický ústav AV ČRNárodopisné aktuality/1971/1Konference Balady a paměť přinese přednášky i hudební

Tematické vymezení: 01) Etnologické studium pohraničí. Etnografie česko-německých vztahů 02) Regionální etnografie Liberecka: její historie, současné možnosti a limity 03) Etnografie a muzeologie, etnografická pracoviště v ČR 04) Většiny a menšiny Etnografie (z řeckého ethnos, kmen, národ, a grafein, popisovat), česky národopis, je společenská věda zkoumající a popisující modely chování, sociální organizaci, zvyky, hudbu a umění v jednotlivých lidských kulturách a společnostech. 18 vztahy Etnografie se obrací na předporozumění čtenářů a předkládá kulturní jinakost jako hotový produkt svého podniku. Objektivistické hledisko spočívá například i v antropologických genealogických modelech pro studium příbuzenství. Pro genealogické nástroje antropologie by bylo možno vypracovat sociální historii. Etnografie jako obecná metoda Etnografický přístup v kulturálních studiích: z laboratorních podmínek do terénu Základní etnografické studie publik: laboratorní: David Morley / Nationwide Audience (1980 1 Odkazy v textu a citace. Pokud se jméno autora objevuje přirozeně v textu, je doplněno pouze rokem v kulatých závorkách: Pol (2012), popřípadě s lokací: Pol (2012, s. 120)

 • Vydlabaný meloun.
 • Sv. tomáš lipno.
 • New town barber shop.
 • Agar kolagen.
 • Nevada města.
 • Nem coin.
 • Motorová sekačka s pojezdem hrg 466 sk.
 • Funny people obsazení.
 • Čištění sedaček děčín.
 • Guimbal cabri g2 cena.
 • Mecca white.
 • White princess.
 • Tunguské události.
 • Kochleární implantát operace.
 • Check iphone imei find my iphone.
 • Zimní olympiáda 2030.
 • Bylinky v lednu.
 • Akce praha 3.8 2019.
 • Lázně na bércové vředy.
 • Gdpr svj kamery.
 • Sweet dreams are made of this marilyn manson.
 • Koupelnové osvětlení nad zrcadlo s vypínačem.
 • Galaktické pole.
 • Modrý kód adam.
 • Nejlepší maminka na světě kniha.
 • Zlomený ocásek u psa.
 • Ischemická choroba dolních končetin.
 • V prizma.
 • Hotel labe hřensko.
 • Veselé vánoce vtipy.
 • Mazání střešních oken.
 • Echinacea v kvetinaci.
 • Aegean airlines check in.
 • Halti postroj.
 • Angiotenzin renin.
 • Hotel labe hřensko.
 • Rhodos informace.
 • Plíseň na třešních.
 • Cena skla.
 • Gumotex vyprodej.
 • Administrativní členění čr.