Home

Hrubování a soustružení na čisto

na čisto: hrubování: na čisto: jemné obráběn Při vyvrtávání se volba řezných podmínek řídí v zásadě stejnými pravidly jako při soustružení. Průřez třísky je zde však do značné míry ovlivněn tuhostí vyvrtávací tyče. Pro velká vyložení vyvrtávacích tyčí a pro vyvrtávací tyče malých průřezů se. Na obrázku ja naznačeno lapování rovinných ploch čel obrobků tvaru kotouče. Obrobky jsou vloženy mezi dvě lapovací desky kruhového tvaru. Horní deska se otáčí a přitlačuje na obrobky, dolní deska se otáčí a současně posouvá ve vodorovném směru střídavě na obě strany 8 Soustružení složitějších válcových ploch s osazením Na pracovišti u stroje žák nesmí jíst (špinavé neumyté ruce, nesoustředění se na práci) - dodržování hygieny při práci. VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE. VOŠ, SOŠ A SOU KOPŘIVNICE

3 - hrubování a zarovnání s přídavkem 3 - podélné vnitřní soustružení 4 - hrubování, zarovnání a obrobení na čisto 4 - čelní vnitřní soustruženi R30 snížení posuvu pro kapsování (0 - 1 např. soustružení se dělí na úsek hrubování a úsek dokončování - soustružení na čisto, nebo soustružení čela, válcových ploch, zápichů atd. Úkon - ucelená jednoduchá pracovní činnost organizačně neoddělitelná, např. upínání nástroj, obrobku, přípravku, vlastní obrábění, uvolnění předmětů atd utvářeči nebo utvářeči předlisovanými na břitových destičkách. Zahraniční výrobci a PRAMET Šumperk používají tři typy utvářečů. DF - pro jemné soustružení: s=0,1 - 0,3mm h=0,5 - 3 mm DM- střední soustružení : s= 0,2 - 0,75 mm h= 1 - 6,5 mm DR- hrubování : s= 0,3 - 0,85mm h= 2 - 9 m velikosti přídavku na obrábění (hrubování, hlazení) a na materiálu obrobku pak se soustruží na čisto je možné ještě soustružit dokončovací operace . 15 pro soustružení na čisto a stupňovitých hřídelů (s několika osazeními) se používá ubírací nů

pro hrubování 3 až 30 mm, na čisto 0,5 až 3 mm, pro jemné soustružení 0,03 až 0,5 mm. - následn ě stanovíme hodnotu posuvu ; volba posuvu závisí na požadované jakosti obrobené plochy a je ovlivn ěna též geometrií b řitu, tuhostí stroje a jeho výkonem TÉMA Č. 15 - SOUSTRUŽENÍ - Stroje pro soustružení - Nástroje pro soustružení - Hrubování a soustružení na čisto - Soustružnické práce TÉMA Č. 16 - Vrtací cykly - Cykly 81 - 83, 840 - Holes1 - Holes2 - Opakování vrtání TÉMA Č. 17 - NEKONVENČNÍ METODY OBRÁBĚNÍ - Podstata nekonvenčních technologi Soustružení. Definice soustružení Pro hrubování h = 3÷30 mm. Na čisto h = 0,5÷ 2 mm. Pro jemné soustružení h = 0,03 ÷0,3 mm Řezná síla. 12. Jak se ustavují vnitřní nože pro hrubování a soustružení na čisto? 13. Jaké měřidla použijete při měření vnitřních válcových ploch? 14. Co může způsobit špatné upnutí narážek nebo dorazů? 15. Které dorazy nebo narážky se používají při podélném soustružení osazených ploch Každý výrobní postup se dělí na: - operace ukončená a souvisle prováděná část výrobního procesu vykonaná na jednom nebo několika pracovních předmětech na jednom pracovním místě (stroji) zpravidla jedním pracovníkem (např. soustružení, kontrola rozměrů) - úsek část operace v níž se vykonává práce za.

Soustružení - Wikipedi

Základní práce na konvenčních soustruzích řezné podmínky, druhy nástrojů, hrubování a soustružení na čisto, upichování, zapichování, vypichování. 16. Upínání obrobků na soustruhu způsoby upínání - popis, druhy opěrek, jejich upínání a způsob použití. 17. Výroba závitů na soustruh PRÁCE NA SOUSTRUHU SOUSTRUŽENÍ DRÁŽEK, ZÁPICHY, UPICHOVÁNÍ, VYPICHOVÁNÍ 1.Soustružení drážek Drážky různých průměrů a tvarů soustružíme na vnějších a vnitřních plochách obrobků zapichováním. Drážky malé šířky, které lze zhotovit jedním záběrem, se soustruží jen příčným suportem - kolmo na osu. Tab.1.1 Dosahované přesnosti a kvality povrchu u soustružení Operace Přesnost Drsnost povrchu Ra [µm] Hrubování IT13 12,5 Soustružení na čisto IT9 3,2 Jemné soustružení IT6, IT7 0,4-0,8 1.1 Řezné podmínky pro soustružení1,2 Níže jsou rozepsány vzorce pro výpočet základních řezných podmínek při soustružení 4. Určete přídavky na obrábění. 5. Určete obrobitelnost a součinitel obrobitelnosti kv1. 6. Určete řezné podmínky a vypočítejte strojní čas podélného soustružení -hrubování. 7. Určete řezné podmínky a vypočítejte strojní čas podélného soustružení - na čisto. Výpočet strojního času soustružení

ELU

Nejdůležitějším z nich je způsob obrábění zahrnující jak metody soustružení, frézování a vrtání (na které se tato práce zaměřuje), tak i další metody, jež jsou v práci struně rozebrány. Konkrétně se jedná o broušení, hoblování, obrážení a vyvrtávání při hrubování 0,3 až 2 mm/ot (u velkých strojů i více), na čisto 0,1 až 0,3 mm/ot, pro jemné soustružení 0,05 až 0,1 mm/ot. - ezné rychlosti pro soustružení se obvykle pohybují v rozsahu 10 až 600 m.min-1 a jsou závislé zejména na druh Při soustružení se dodržuje postup operací - HRUBOVÁNÍ → SOUSTRUŽENÍ NA ČISTO → DOKONČOVACÍ OPERACE. Je snaha provést co nejvíce operací na jedno upnutí, a tím zaručit nejvyšší míru souososti, nejlepší kvalitu povrchu a hlavně snížení vedlejších časů při soustružení

ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ TumliKOVO:Technologie strojního

 1. Dále zahrnuje širokou nabídku technologií soustružení, jako např. hrubování, konturování na čisto, soustružení závitů, vrtání. Výrazně zjednodušuje a zrychluje práci programátora. Hlavní výhody systému: Minimalizace náročné práce při vytváření programu CNC
 2. Jsou tam chyby v destičkách, dle výpočtů mi takhle vyšly, ale měla by být jiná na hrubování a jiná na soustružení na čisto. Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory. kurky
 3. Soustružení ocelí a ocelolitiny vyššími rychlostmi. Soustružení na čisto, polohrubovací a hrubovací soustružení nepřerušovaným řezem. Nastavení Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V VΙ VΙΙ VΙΙΙ ΙΧ Χ X 0 Z 0,193 T... r. ε. 0,8 Κr 72°30´ Κr´ 72°30
 4. Větší úhel potřebujete na hrubování, a všude tam, kde se počítá s tím že struh bude narážet do nerovností (např. při víceosém soustružení). Větší úhel je také dobré mít na nástrojích určených ke škrabání. A obecně tam, kde budeme chtít ubírat hodně materiálu
 5. Soustružnický nůž představuje typickou geometrii řezných nástrojů. Úhly se vztahují k ose stopky nástroje. To znamená, že řezná geometrie při vlastním obrábění může být jiná než geometrie nože, jednak podle polohy stopky vůči ose obrobku (natočení nože), jednak podle polohy špičky vůči ose obrobku (pod nebo nad)
 6. C v je konstanta určující vliv způsobu práce, tj. například hrubování, práce na čisto, vnější soustružení, vnitřní soustružení, čelní soustružení, soustružení válcové plochy atd. m je exponent určující vliv materiálu břitu na trvanlivost ostří. x je exponent určující vliv hloubky záběru na řeznou rychlos

-Výrobní (základní) - hrubování, obrábění na čisto sběžnou přesností.-Dokončovací (dosažení vyšší kvality a přesnosti). Soustružení Nejpoužívanější metoda pro výrobu rotačních ploch (válcové ikuželové plochy, tvarové rotační. Hrubování 11 až 12 6,3 až 25 Na čisto 9 až 11 3,2 až 6,3 Na čisto širokým hladicím nožem 7 až 8 1,6 až 3,2 Do vřeteníku upevněného na příčníku stroje se dají upnout i brusné nástroje a je možno hoblované plochy ještě dokončit rovinným broušením, čímž je konečná přesnost ještě vyšší a dosažiteln Soustružení I. Řezné podmínky: Řezná rychlost - Posuv - dráha (s) , kterou nástroj urazí za 1 otáčku obrobku. H. loubka . řezu -( h ) volíme podle přídavku na obrábění - přídavek se odebírá na co nejmenší počet třísek. hrubování: s = 0,4 mm h = 3 - 30 m

Dokončovací metody obrábění - Sweb

Princip soustružení: Hlavní řezný pohyb je otáčivý v zose vřetene a koná ho obrobek. Vedlejší pohyb koná nástroj, zpravidla soustružnický nůž. Při pohybu ve směru osy obrobku jde o podélný posuv a stopa nože na obrobku je šroubovice. Při pohybu kolmém na osu obrobku jde o příčný posuv, stopa noře na čel Hrubování Obrábění na čisto Jemné obrábění Soustružení 12,5 - 100 1,6 - 12,5 0,2 - 1,6 Frézování 6,3 - 25 1,6 - 6,3 0,8 - 1, Hrubování 1. plochy Otočení, hrubování, uvolnění (DEMAG/MAG) a obrábění na čisto 2. plochy Otočení a obrábění na čisto 1. plochy Krátkodobé uvolnění obrobku Jednoduchou deaktivací a opětovnou aktivací magnetované plochy (DEMAG a MAG) jsou eliminována všechna vnitřní pnutí obrobku, která vznikají opracováním, resp Tab. 26 Dosahovaná přesnost a drsnost povrchu při vyvrtávání Operace Přesnost IT Drsnost povrchu Ra [μm] Vyvrtávání Hrubování 11 až 14 12,5 až 50 Práce na čisto 7 až 11 1,6 až 6,3 Jemné vyvrtávání 5 až 8 0,8 až 1,

tyto základní úpravy hrubování čely i válcových ploch, soustružení na čisto Soustružení děr Soustružení mufny . 8 čela i válcových ploch. Dále pak jemné soustružení. Na soustruhu jsme také vrtaly díry, abychom mihli vyrobit geometricky soustředné díry, používali jsme. Tab. 1 Jakost povrchu a přesnost rozměrů při soustružení (Ščerbejová, 1993) R a [µm] IT hrubování 50 - 6,3 14 - 11 soustružení na čisto 6,3 - 1,6 11 - 9 jemné soustružení 0,8 - 0,4 (0,2) 9 - 5 Z technologického hlediska rozdělujeme soustružnické nože na radiální (celistvé

Při hrubování je žádoucí plně využívat výkon pohonu a při práci na čisto dosahovat kvalitního povrchu obrobené plochy. Velikost přísuvu (hloubky řezu) závisí na mechanických vlastnostech materiálu, tuhosti obrobku a způsobu obrábění, jak uvádí [3]. Rozlišení podélného a příčného soustružení je zobrazeno na. Soustružení lze rozdělit na několik typů podle toho, jakou kvalitu povrchu lze tímto typem obrobení dosáhnout. Tab. 1 Jednotlivé typy soustružení dosahují různých přesností a kvalit povrchů6 Typ soustružení Přesnost Drsnost povrchu Ra [μm] Hrubování IT13 12,5 Soustružení na čisto IT9 3,2 Jemné soustružení IT6, IT7 0.

Hrubování obráběn soustružení malým posuvem a při malé hloubce řezu. Vhodný pro obrábění na čisto. Negativní koncept destičky přispívá k vysoké spolehlivosti a pevnosti ostří. Vhodný pro malé hloubky řezu a soustružení vysokým posuvem. Wiper funkce pro kvalitní povrch dílu - na čisto - přihlížíme na drsnost 0,06 až 0,3 3) hloubka řezu - hrubování 2 až 12mm - na čisto 0,3 až 2mm 4) řezná síla SOUSTRUHY - velikost soustruhu je dána maximálním oběžným průměrem nad ložem nebo vrtacím vřetenem, největší průchod vřetene, vzdálenost mezi hroty - max. délka soustružení a) hrotov Odborná otázka: Základní práce na konvenčních soustruzích - Řezné podmínky, Druhy nástrojů, Hrubování a soustružení na čisto, Upichování, Zapichování, Vypichování. Otázka ze světa práce: Hotovostní a bezhotovostní platby - Vyjádřete rozdíl mezi platbou v hotovosti a bezhotovostním platebním stykem. Vysvětlet

Návrh Soustružnického Nože S Vbd Pro Vnější Soustružení

Soustružení jednoduchých kovových součástek používaných ve strojírenství, soustružení vnějších průměrů, zarovnávání čel, osazování průměrů, hrubování, soustružení na čisto, vrtání otvorů na soustruhu. složek operačních výrobních nákladů, jejich optimalizace a následná aplikace na konkrétní součásti. Jde o soustružení hřídele ve dvou operacích, a to soustružení na hrubo a soustružení na čisto. Cílem je nalezení optimální kombinace závislosti trvanlivosti řezného nástroje

na čisto, nebo p ři jemném soustružení pln ě posta čuje zapojení pohonu p řes p řevodovku s převodem do rychla. Nap říklad u hrubování pro velké pr ůměry soustružení pot řebujeme, velký krouticí moment a nízké otá čky, což spl ňuje samotný prstencový motor. Naopak pro hrubování menšíc - soustružení složitých tvar. ploch na součástech (např. tvarově členité hřídele, křivkové plochy, kulové plochy, apod.) - obecně - komplikované, zdlouhavé, pracné, finančně náročné => v sériové výrobě snaha ulehčit, usnadnit, zlevnit tyto obráb. operace - např. pomocí 1. hrubování, 2. obrábění na čisto. Je velmi vhodný pro kopírování, pro frézo­vání na čisto, pro vrtání hlubokých děr, na záhlubníky, frézy atd. S3 — P 30. Je určen pro hrubování oceli, lité oceli a temperované litiny při větších průřezech třísky i při přerušovaném řezu. Je vhodný pro soustružení, frézování a hoblování

Soustružení vnějších válcových ploch | M

A) Soustružení podélné a příčné. 1. hrubování, 2. obrábění na čisto, (3. dokončovací operace); podélné - obrábíme ø na určité délce, podél osy obrobku; čelní - zarovnání čela, popř. zarovnání na délku obrobku, pohyb kolmý k ose ob. Komentáře . Transkript . 4.SOUSTRUŽEN Velmi těžké hrubování, frézování, hoblování: Ocel max. 280 HB, ocelolitina: K 05: Jemné soustružení a vyvrtávání: Legovaná litina 250 - 450 HB, tvrzená litina, neželezné kovy: K 10: Dokončovací a polohrubovací soustružení: Litina do 250 HB, ocel do 150 HB: M 10: Obrábění na čisto, polohrubován 3 Soustružení na hrubo a na čisto vnějších tvarů obrobna 4 Broušení na hrubo koncových čepů - vedlejší základny brusírna 5 Kontrola OTK 6 Hrubé a jemné obrábění tvarových ploch obrobna (ozubení, drážkování, profily a pod.) 7 Obrábění druhořadých ploch obrobn 1.) do osy soustružení - všechny tvarové nože 2.) do nebo mírně nad - pro vnější hrubování a vnitřní dokončování 3.) do nebo mírně pod - pro vnější dokončování a vnitřní hrubování . b .) středové nástroje - upínají se : 1.) do pinole koníka na hrotovém soustruhu 2

• hrubování na poloautomatických soustruzích; pro další opracování je stále ponecháván přídavek 4 až 5 mm na průměru a asi 3 mm na délce • opracování čel na automatické lince (krokový dopravník a několik obráběcích stanic) • soustružení na čisto na poloautomatických soustruzích na jedno upnut 7. Chvění při obrábění a vliv pracovních parametrů na chvění. 8. Teplo a teplota řezání a vliv pracovních podmínek na tyto jevy. 9. Příčiny a formy opotřebení. 10. Vliv pracovních parametrů na opotřebení břitu. 11. Optimální velikost opotřebení při hrubování a obrábění na čisto. 12 OPERACE č. 3 SOUSTRUŽENÍ HRUBOVÁNÍ ČELNÍHO RÁDIUSOVÉHO ZÁPICHU Nástroj/nářadí A25S-SVQBL16-D305 VBMT160408-PS T9115 Výrobce Tungaloy Tungaloy Vc (m/min) 200 f (mm/ot) 0,18 ap (mm) 0,2 OPERACE č. 4 SOUSTRUŽENÍ TVAROVÉ SOUSTRUŽENÍ KONTURY - HRUBOVÁN Celková délka (L): 110 mm.Rozměr (h): 16 mm.Rozměr (b): 10 mmRozměr (n): 6 mmPoznámka: levé provedení. Kvalita slinutého karbidu: S 20 - (odpovídá P10 - P20) - Soustružení na čisto, polohrubování oceli a ocelolitiny. Obrábění vyššími a středními řeznými rychlostmi s malými a středními průřezy třísek oblasti použití sahají od těžkého hrubování přes střední fázi až po obrábění na čisto. Náš program nabízí široké spektrum tvarů držáků pro různé typy řezných břitových destiček

Způsoby Upínání Nástrojů a Obrobk

5/1 Soustružnické nože Závitové nože na vnější metrické závity ČSN Soustružnické nože Soustružnické nože P - pravý, L - levý, V - vnitřní 223514 P 223515 L 223516 P 223517 L 223520 P 223521 L 223524 P 223525 L 1 Ubírací nůž přímý - 45° 2 Ubírací nůž přímý - 60° 3 Ubírací nůž ohnutý 4 Ubírací nůž stranový 5 Nabírací nůž 223530 6. Celková délka (L): 110 mm.Průměr (h): 16 mm.Průměr (b): 16 mmRozměr (n): 8 mmPoznámka: levé provedení. Kvalita slinutého karbidu: S 30 - (P25 - P35) - Frézování a soustružení oceli a ocelolitiny středními a nižšími řeznými rychlostmi, střední průřezy třísek při méně příznivých podmínkách. Vysoká houževnatost a odolnost proti opotřebení

Rozměry: h - 16 mm b - 16 mm L - 110 mm n - 8 mm SK plátek - S10 Norma CSN - 223716 Popis druhů plátků slinutého karbidu S 10 - (odpovídá P10 - P15) - Soustružení na čisto, vyvrtávání oceli a ocelolitiny. Obrábění vyššími řeznými rychlostmi s malými průřezy třísky, nepřerušovaným řezem Rozměry: h - 16 mm b - 16 mm L - 110 mm n - 6 mm SK plátek - H10 Norma DIN/CSN - 4980 R / 223716 Popis druhů plátků slinutého karbidu S 10 - (odpovídá P10 - P15) - Soustružení na čisto, vyvrtávání oceli a ocelolitiny. Obrábění vyššími řeznými rychlostmi s malými průřezy třísky, nepřerušovaným řezem Pozitivní geometrie pro dokončovací operace na čisto, ap od 0,05 mm do 1,5 mm. Vhodné pro nejpřesnější tolerance při nejmenším řezném tlaku. Použití u tenkostěnných a nestabilních obrobků. CB 2: Lehce negativní geometrie pro hrubování i dokončování na čisto, ap od 0,5 mm 2 mm.d Soustružení: Pro hrubování se doporučuje použít nože s vybroušeným žlábkem (lamačem třísek) pro plynulý odchod třísky, otáčky 1200 až 2000 min-1 / posuv max. 600 mm.min-1 (orientační hodnoty), obojí v závislosti na průměru nástroje a požadované drsnosti povrchu; při neúměrných obvodových rychlostech a. CNC - SOUSTRUŽENÍ Kapitola 1 - Seřízení nástroje Kapitola 2 - Vytvoření nástroje 13 hrubování. 14 obrobení na čisto. Teď si otevřete úlohu v tématu 7. a zkuste daný obrobek obrobit na čisto pomocí stejného soustružnického nože. Tabulka je nápověda

hrubování (t,f,v co největší) soustružení na čisto (t,f - co nejmenší, v - co největší) Řezná síla: Fz = S . p ( N ( S - průřez třísky (mm2 ) p - řezný odpor ( N /mm2 ) Velikost řezného odporu je průměrně 4 až 5krát větší než pevnost v tahu obráběného materiálu.. při hrubování - co největší posuv, při hoblování na čisto f dz = (0,05 až 0,03) [mm . dz ]. Obrážecí nože Pracují stejně jako tangenciální nože při soustružení. ap α0 γ0 obrážecí nůž hrubovací obrážecí nůž drážkovací obrážecí nůž drážkovací dvoubřitý Obr. 307 Obrážecí nož České vysoké učení technické v Praze FAKULTA STROJNÍ Ú í î í ï ð Kvalitativní parametry Technologie II. Ústav technologie obrábění, projektování a metrologi Mezi další přínosy verze 7.0 patří nové hrubování, cykly pro dokončovací obrábění Z-průřezy na čisto a inteligentní bezpečné nájezdy a výjezdy pro obrábění povrchů. Příjemnou vlastností je přehlednost systému, jakož i jednoduchost ovládání založená na operačním systému MS Windows a zejména přímé. CNC svislé soustruhy SKIQ 8, SKIQ 12, SKIQ 16 s číslicově řízeným systémem určeny pro výkonné soustružení, hrubování i na čisto ve třídě přesnosti IT - 6. Jedná se o opracování součástí přírub, kotoučů a podobně jak v kusové tak v sériové výrobě do max. průměru 1600 mm a výšky 2200 m

Detailní popis funkcí programu SprutCAM - SoliCAD

 1. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO. Přijde Vám SMS zpráva s kódem
 2. Kód článku: 130635 Vyšlo v MM : 2013 / 6, 04.06.2013 v rubrice Trendy / Obrábění, Strana 71 Efektivnější soustružení tvrzených součástí. Díky novým vývojovým trendům v oblasti obráběcích nástrojů a jejich aplikací pro soustružení tvrzených součástí, se tento proces v současnosti posunul na vyšší výkonnostní úroveň
 3. MM Průmyslové spektrum - Efektivnější soustružení tvrzených součástí. E-mail: Heslo

SprutCAM - ihned zdarma ke stažení - Stahuj

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/ 1.5.00/34.0632 2 Simulace prob ěhla bez problém ů za čnu psát program-nejd říve hrubuji profil čepu a nakonec obrobím čep na čisto. Na následujících obrázcích je vid ět jak je vypln ěn cyklus hrubování a dokon čování a simulace Popis produktu. Kvalita slinutého karbidu S 20 - (odpovídá P10 - P20) - Soustružení na čisto, polohrubování oceli a ocelolitiny. Obrábění vyššími a středními řeznými rychlostmi s malými a středními průřezy třísek Nový systém Jetstream Tooling Duo společnosti Seco zlepšuje výkon při soustružení 17.12.2013. Nová technologie Jetstream Tooling Duo společnosti Seco, ideální pro aplikace soustružení titanu, vysoce legovaných slitin a dalších obtížně obrobitelných materiálů, využívá druhý přídavný výstup chladicí kapaliny

SOUSTRUŽENÍ UOV Petr Svoboda Pevné cykly VY_32_INOVACE_OVS_1_18 Klíčová slova Podélné hrubování, čelní hrubování, zapichovací cyklus, závitový cyklus, vrtání s přídavek obrábění na čisto. Adresa H je vždy nutná, pokud není požadován přídavek na čisto, musí být H=0.. Hrubování tvaru. 3. M AZAK QT6T Vrtání průměru 12 mm. 4. M AZAK QT6T Navrtání průměru 11mm čisto. 6. M AZAK QT6T Soustružení průměru 12 mm na čisto. 7. M AZAK QT6T Provedení úpichu. Tab. 4.1 - Operace na stroji MAZAK QT6T . Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Diplomová práce, akad.rok 2012/13. Vyvrtávání Je to metoda obrábění, při které se rozšiřují předlité, předkované, předvrtané, apod. otvory na požadovaný tvar a rozměr. Dá se použít jak pro hrubování, tak i pro práci na čisto. Obrábí se vyvrtávacími noži upevněnými na vyvrtávacích tyčích nebo hlavách Vysokorychlostní obráběcí centra RigiMill od švédského výrobce Modig drží světový rekord ve vysokorychlostním frézování. V průběhu ukázky během firemního dne odebíral stroj 16 400 cm3 materiálu za minutu. Osy Y a Z stroje RigiMill mají dvojité pohony s chlazeným kuličkovým šroubem HMD od firmy NSK. Axiální ložiska a válečkové vedení os také dodala firma NSK Struktura. Obrábění a zpracování kovů. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevenc

na Fakult ě strojní Západo české univerzity v Plzni. Prohlašuji, že jsem tuto bakalá řskou práci vypracoval samostatn ě, s použitím odborné literatury a pramen ů, uvedených v seznamu, který je sou částí této bakalá řské práce Soustružení: použít VBD pro hliník, ostré, leštěné, nepovlakované, R 0.4 a větší, často lze celý kus obrobit jediným nožem s plátkem DCxx. Nižší otáčky a vyšší posuv než pro hliník. Vrtání: nízké otáčky, velmi vysoký posuv na otáčku. Například vrták 3 mm, 1500 otáček, posuv 1500 mm/min, p lav Huta na svůj motocykl, protože už od první za-táčky je nucen vypnout a soustředit se pouze na jízdu. Po každé jízdě jsem fyzicky unavený. Ale v hlavě mám dokonale čisto Pak se vracejí nápady a ctižádost. Jako tehdy, když ve dvanácti letech oži-vil trosku mopedu. Hrubování IT 11÷14 Ra 12.5÷50 Na čisto IT 9÷11 Ra 1.6÷6.3 Jemné IT 5÷8 Ra 0.4÷1.6 Výroba děr do plného mat. L:D<15 Výroba kratších děr předlitých Výroba hlubokých děr L:D>15 Výroba mezikruží STŮL ŠROUBOVITÝ OBROBEK VRTÁK v - řezná rychlost [m . min-1] n - otáčky [ot . min-1] j - tuhost stroje [N . µm

Při hrubování požadujeme co největší objem odebraného materiálu za jednotku času. při obrábění na čisto a jemném obrábění požadujeme zejména dodržení předepsaných parametru obráběné plochy. Rámcově lze dosáhnout těchto hodnot přesností rozmění a drsnosti povrchu hrubování obrábění na čisto jemné obrábění soustružení R a = 12,5 - 100 IT 11 - 14 R a = 1,6 - 12,5 IT 9 - 11 R a = 0,2 - 1,6 IT 5 - 8 frézování R a = 6,3 - 25 IT 10 - 13 R a = 1,6 - 6,3 IT 7 - 13 R a = 0,8 - 1,6 IT 7 - 8 vrtání a vyvrtávání R a = 12,5 - 100 IT 11 - 14 R a = 1,6 - 6,3 IT 9 - 11 R a = 0,4. 7.1.6 Přehled prací na soustruhu. Podélné soustružení. Ubíráme-li větší třísku, je to hrubování. Obrubovaný polotovar se může dále brousit nebo se soustruží na čisto, hladí. Při hlazení ubíráme jen malé třísky, proto lze mít větší řezné rychlosti. Čelní soustružení

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/ 1.5.00/34.0632 2 Simulace podprogramu Simulace prob ěhla bez problém ů, za čnu psát program - nejd říve hrubuji profil čepu a nakonec obrobím čep na čisto. Na následujících obrázcích je vid ět, jak je vypln ěn cyklus hrubování a dokon čování a jejich simulace - příklady: soustružení, frézování, vrtání, tepelné zpracování Úsek - je to část operace, která probíhá za přibližně stejných technologických podmínek (stejný nástroj, stejná řezná rychlost, posuv), hrubování, soustružení na čisto, srážení hran, Úkony - jednoduchá pracovní činnos

55 - Soustružení | Maturitní otázky nejen do strojírenství

vyvrtávání na čisto hrubování s obráběním načisto v jedné operaci s jakostí až IT6 - vrtání z plna, vyvrtávání, soustružení. Multifunkční nástroj. Význačné vlastnost 5. Operaci soustružit rozepište na úseky, uve ďte nástroje, řezné podmínky tj. řeznou rychlost, otá čky a posuv a optimální hloubku t řísky. Nerozlišujte řezné podmínky na hrubování a na čisto z katalogu volte nástroje pro st řední obráb ění tj. M. Vyberte řezné podmínky je konstanta určující vliv způsobu práce, tj. například hrubování, práce na čisto, vnější soustružení, vnitřní soustružení, čelní soustružení, soustružení válcové plochy atd. m je exponent určující vliv materiálu břitu na trvanlivost ostří x je exponent určující vliv hloubky záběru na řeznou rychlos

na soustružení dle výkresu 2. Výběr vhodného hranolku nebo Vyosení hranolků a hrubování 5. Soustružení 6. Drážkování pro hlavičky 7. Obkreslování hlaviček dle šablon 8. Vyřezání hlaviček vytvrzení slepené hlavy vybrousíme na čisto kompletní tvar koně. Podle vyrobené šablon Hrubování dílů a obrábění dílů pro ultrazvukové zkoušení bylo zahájeno v roce 2006. Obrábění nekritických dílů na čisto bylo bylo zahájeno v roce 2009. V roce 2013 získala společnost ATC certifikát od společnosti Rolls-Royce UK pro výrobu kritických dílů c) Navrhněte výrobní postup součásti, pro operaci soustružení určete úseky včetně řezných podmínek, vhodné nástroje, stroj, vypočítejte řeznou sílu, výkon a příkon d) Rozdělení a značení ocelí k tváření. a) Nejdřív zvolíme přídavky na hrubování na průměr c) Navrhněte výrobní postup součásti, pro operaci soustružení určete úseky včetně řezných podmínek, vhodné nástroje, stroj, vypočítejte řeznou sílu, výkon a příkon d) Rozdělení a značení ocelí k tváření a) Nejdřív zvolíme přídavky na hrubování na průměr

Fyzikální metody obrábění, princip mechanismu úběru, konstrukce + druhy laserů, ne/výhody + parametry použití, popisování součástí, řezání + vyřezávání, svařování + pájení, tepelné zpracování, nanášení ochranných a otěruvzdorných povlaků, vrtání + soustružení + frézování laserem, gravírování. Stroje - Upinace na bazar. Vybírejte z 71 inzerátů. Prodejte snadno a rychle na Bazoši. Přes půl milionů uživatelů za den. Najděte co potřebujete ve Vaší kategorii 22) Čep - výrobní dokumentace Pro 12ks čepů z materiálu 11500.1 je nutné připravit podklady pro výrobu Vysvětlete co je to výrobní dokumentace, technologický (výrobní) postup a popište jeho členění Vypracujte pro požadované součásti technologický postup včetně určení polotovarů, řezných podmínek, nástrojů a strojů Uveďte přehled a rozdělení soustruhů. výrobce zvolených nástrojů. Celkový čas soustružení je dán součtem dílčích časů pro jednotlivé části soustružení, tj. hrubování, dokončování - kopírováním. Poř.č.: Materiál: Parametry vrtání byly dle obrobitelnosti materiálu stanoveny z normativu vrtačky CNN-10-2-2-/III a upraveny na vc [m/min] ac up.ks. tAS.

 • You tube taylor swift style.
 • Sportisimo tenisák.
 • Třísla obrázek.
 • Kristusky pánské.
 • Talíře hranaté.
 • Planetová převodovka samosvornost.
 • Toni and guy voucher.
 • Mýdlo na kosmetické štětce.
 • Učebnice češtiny pro cizince děti.
 • Teta curaprox.
 • Bosch vapka.
 • Taurus lokomotiva.
 • Co z malin.
 • Dybala.
 • Nespisovná čeština dělení.
 • Bufo marinus chov.
 • Planet nowhere csfd.
 • Fm2 základní deska.
 • Copy centrum campus brno.
 • Westernove rance.
 • 4 tisíciletí.
 • Reflexní luk.
 • Brandeis clinic recenze.
 • Špatná průchodnost střev.
 • Hltani u kojeni.
 • Vyssi pedagogicka skola.
 • Dietní rybí polévka.
 • Letničky v nádobách.
 • Labioplastika plzeň.
 • Optiky praha.
 • Blond vlasy tmavé obočí.
 • Čerstvé ryby praha 10.
 • Katedra fyzické geografie a geoekologie.
 • Diagnostika podle jazyka v tradiční čínské medicíně pdf.
 • Mudr. rulcová brno bohunice.
 • Fotolab valašské meziříčí valašské meziříčí.
 • Geforce rtx.
 • Mikrop extrudovaný len.
 • Rybi tuk nutravita.
 • Btl kariera.
 • Alej odstřelovačů.