Home

Báze lineární algebra

Lineární algebra - vsb

 1. 6. Lineární nezávislost a báze. 7. Dimenze a řešení soustav. 8. Lineární zobrazení. 9. Bilineární formy. 10. Kvadratické formy. 11. Skalární součin a ortogonalita. Jednotlivé prezentace neprošly řádnými korekturami, a to ať jazykovými či odbornými
 2. imální množinu vektorů, jejíž obalem je prostor V
 3. Jiná báze a příklady . Předchozí látka. Následující látka. Vlastní čísla a vlastní vektory ; Skutečný výpočet; Vlastní čísla a vlastní vektory ; Těžší příklad třetího řádu; Lineární algebra . Řešené příklady. Zatím nejsou řešené příklady.
 4. 1. Lineární prostor, abstraktní vektor, axiomy linearity nad tělesem (reálných čísel a nad obecným tělesem). 2. Lineární závislost a nezávislost, lineární obal. 3. Báze, dimenze, souřadnice vektoru v bázi. 4. Lineární zobrazení, algebra matic. 5. Matice a matice lineárního zobrazení, operace s maticemi. 6
 5. Zpět na domovskou stránku.. Lineární algebra --- podzim 2020 Na této stránce naleznete výtahy z přednášek, náměty ke cvičení, jak se učit (nejen) lineární algebru, doporučenou literaturu, sbírky příkladů, odkazy na další možnou literaturu a videa týkající se předmětu a (velmi neúplný) seznam předmětů na FEL, kde znalosti lineární algebry využijete

Takto lineární algebra rozhodně nekončí, končí jen má práce. Použitá literatura. Bican, L.: Lineární algebra, Praha 1979 Ortogonální (ortonormální) báze 24. Lineární zobrazení, isomorfismus vektorových prostorů 26. Lineární zobrazení 26. Jádro a obraz zobrazení ρ 26 Tj. platí, že \(B \subseteq V\), množina B obsahuje lineárně nezávislé vektory a lineární obal množiny B je roven prostoru V: \(\left. B\right> = V\). Pokud má báze B konečný počet prvků n, pak řekneme, že dimenze prostoru V je n. Dimenzi značíme slovem dim, takže dim V = |B| = n 40 - Změna báze zobrazení (MAT - Lineární algebra) - Duration: 13:39. Isibalo 1,206 views. 13:39. What did NASA's New Horizons discover around Pluto? - Duration: 13:44 báze (lineární algebra) - v matematice báze vektorového prostoru, množina lineárně nezávislých vektorů, které jej generují; v lingvistice část gramatické struktury pojatá jako východisko artikulační báze - způsob tvoření zvukové řeči charakteristický pro určitý jazyk; kořen (mluvnice) - kořen slova v. Lineární algebra/Báze a dimenze. Z Wikiknih < Lineární algebra. Skočit na navigaci Skočit na vyhledáván.

Báze vektorového prostoru — Matematika

B0B01LAG - Lineární algebra - B201 Tento kurs pokrývá úvodní partie lineární algebry. Nejprve se studují základní pojmy související s prostorem a lineární transformací (lineární závislost a nezávislost vektorů, báze, souřadnice, atd.) Lineární prostory, lineární závislost a nezávislost. Báze, dimenze, souřadnice vektoru v bázi. Matice, operace s maticemi, determinanty. Inverzní matice. Soustavy lineárních rovnic, Frobeniova věta. Popis všech řešení homogenní i nehomogenní soustavy lineárních rovnic. Lineární zobrazení. Matice lineárního zobrazení LINEÁRNÍ ALGEBRA A GEOMETRIE III. Doc. RNDr. Martin Čadek, CSc. Obsah Úvod 1 Sylabus přednášky 2 1. Afinní a projektivní prostory 3 2. Nadkvadriky v afinním a projektivním prostoru 11 3. Metrické vlastnosti kvadrik 25 4. Multilineární algebra 34 5. Polynomiální matice a kanonické tvary 61 Rejstřík 76 Další literatura 77 Úvo

Lineární algebra I. O kurzu. 1. V první lekci si probereme stěžejní teorii k celé lineární algebře. Naučíme se, kde je v matici hlavní diagonála a jak matici upravit pomocí tzv. aby ze zadaných vektorů vznikla báze: \(<(1,0,2), (1,2,4), (3,4,-6)>\) 4. Ve čtvrté lekci budeme probírat pojem hodnost. Budeme určovat. Lineární algebra I - video 25 - Lineární závislost a nezávislost vektorů v závislosti na parametru 2 - Příklad 2 - Jeden parametr - složitější Báze, lineární obal, generátory . Lineární algebra I - video 30 - Generátory, lineární obal, báze. 00:21:22 2. LINEÁRNÍ ALGEBRA Průvodce studiem Mnoho důležitých úloh v matematice vyžaduje znalost řešení soustav lineárních rovnic. Okolo 75 procent všech matematických problémů ve vědeckých nebo průmyslových aplikacích vede k jejich řešení na různých úrovních. Lineární systémy se objevují v oblastec Lineární algebra - teoretická část zkoušky Ukázka typových otázek za 5 bod ů: 1. Napište definici vektorového prostoru. Uve ďte jeden netriviální příklad vektorového pro-storu a jednu strukturu, která není vektorovým prostorem. 2. Napište definici podprostoru vektorového prostoru. Uve ďte jednu netriviální dvojic

Sbírka úloh z matematiky 1. Lineární algebra Výsledky úloh k samostatnému řešení 10. Vypočítejte determinant, determinant upravte a použijte rozvoj podle některého řádku nebo sloupce: a) 21 14 32 2 5 11 10 02 24 − −, b) 1121 1310 2114 1041 − −, c) 45 67 455 7 13 4 2 21 2 3 − −− −−, d) 12 3 4 102 1 33 10 2 111. Lineární algebra - sylabus na rok 2020/2021 Přednášky 1. Vektorový prostor nad t ělesem R a C, p říklady prostor ů. Podprostory vektorového pro-storu, p říklady podprostor ů. Lineární kombinace vektor ů, lineární závislost a nezávislost vektor ů, p říklady. Průnik a spojení podprostor ů. 2 Lineární algebra I - video 31 - Báze - procvičení Lineární algebra I . Koupit za 320 Kč . Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 320 Kč a získejte přístup ke všem 34 videím, která jsou v kurzu obsažena. Koupit kurz . Obsah kurzu . Lekcí v kurzu. 34. Trvání kurzu 11. 2020: Lineární nezávislost a její testování. Vylepšení generátorů na bázi. Báze: definice, příklady, dimenze, různé báze téhož VP, určení báze VP i vybrání báze VP, Steinitzova věta, rozšíření na bázi a příklady. Lineární algebra II NMAI058 letní semestr 2018-2019. Lineární algebra 1 NMAI057. Lineární obal (VŠ) Lineární obal I. (VŠ) Lineární závislost (VŠ) Lineární závislost I. (VŠ) Množina generátorů (VŠ) Báze vektorového prostoru (VŠ) Báze vektorového prostoru I. (VŠ) Spojení prostorů (VŠ) Dimenze spojení a průniku (VŠ) Homomorfismy vektorových prostorů (17) Homomorfismus (VŠ) Homomorfismus I. (VŠ.

Lineární algebra - KMA/LA Lineární prostor, lineární závislost a nezávislost, báze a dimenze prostoru, souřadnice prvku v dané bázi. 3.týden: Determinant matice, definice determinantu a jeho základní vlastnosti, rozvoj determinantu podle řádku či sloupce Lineární závislost a lineární kombinace. Báze vektorového prostoru a souřadnice vektoru. Dimenze, hodnost matice a Frobeniova věta. Lineární zobrazení - úvod. Jádro, obor hodnot a matice lineárního zobrazení - 1. část, 2. část. Bilineární formy. Kvadratické formy. Determinanty. Úvod do spektrální teorie. Skalární. Lineární obal y mno¾in ektorù v. 37 3.4 Cvièení: Lineární binace, om k vislost zá a vislost nezá. 40 4 Báze ého v ektoro v prostoru 44 4.1 Dimenze ého v ektoro v prostoru. 45 4.2 Souøadnice ektoru v vzhledem k bázi. 49 4.3 o Pdprostor ého v ektoro v prostoru. 51 4.4 a v Steinitzo ìta v o výmìnì. 54 4.5 Dùsledky vy Steinitzo. Lineární algebra (operace s vektory a maticemi) Robert Mařík 2.4.2019. Taková \(n\)-tice se nazývá báze. Dá se ukázat, že bází je nekonečné mnoho a pro zadanou bázi a vektor je vyjádření vektoru pomocí bázových vektorů jednoznačné až na pořadí. Nejjednodušší báze je tvořena jednotkovými vektory, které. Báze vektorových prostorů, transformace souřadnic Michal Botur Přednáška 6 KAG/DLA1M: Lineární algebra 1. Báze vektorových prostorů.

Lineární algebra je odvětví matematiky, které se zabývá vektory, vektorovými prostory, soustavami lineárních rovnic a lineárními transformacemi.Jelikož vektorové prostory jsou důležitou součástí moderní matematiky, je lineární algebra důležitou součástí jak abstraktní algebry, tak funkcionální analýzy.Aplikovaná lineární algebra se využívá například v. Gaussova eliminacní metoda,Lineární prostor,Lineární závislost a nezávislost, lineární obal, báze, dimenze, Matice, Determinant, Soustavy lineárních rovnic, Lineární prostory konecné dimenze, Lineární zobrazení, Lineární prostory se skalárním soucinem, Aplikace lineární algebry v geometrii, Lineární algebra v teorii. Používáme lineární algebru Autoři udělují souhlas k volnému šíření této elektronické knihy v nezměněném tvaru prostřednictvím elektronických médií. Praha 2011 M. Zahradní Lineární obal množiny, příklad. Věta o obalu báze, Steinitzova věta o výměně. Tabule. 11. přednáška 6. prosince 2007: Souřadnice vektoru, podprostory. Souřadnice (složky) vektoru v bázi - existence a jednoznačnost (věta 5.3). Transformace souřadnic vektoru při změně báze, matice přechodu mezi bázemi (věta 5.4) Lineární algebra 2. Semestr 2/2 Vektorové prostory, podprostory. Lineární obal, průnik a součet podprostorů. Lineární závislost a nezávislost vektorů. Báze a dimenze vektorového prostoru. Matice a determinanty. Soustavy lineárních rovnic. Euklidovské vektorové prostory. Lineární zobrazení vektorových prostorů

Linear Algebra Done Wrong od Sergeje Treila Elementary Linear Algebra od Kennetha Kuttlera Strukturní diagram lineární algebry od Pavla Klavíka Online kurzy ; videa Essence of Linear Algebra (v angličtině, další vzníkají česky zde) Známý je kurz Linear Algebra prof. Gilberta Stranga na MI Lineární algebra - báze. Ahoj, nevěděli byste prosím, jak vyřešit tento příklad? Offline #2 17. 06. 2017 13:20 vanok Příspěvky: 14147 Reputace: 739 . Re: Lineární algebra - báze. Ahoj ↑ hawklike:, Ako si to skusit riesit? Srdecne Vano

Matematika: Lineární algebra: Jiná báze a příklad

Lineární algebra - LA . Domácí cvičení č. 1 - zde. Domácí cvičení č. 2 - zde. Lineární prostor, lineární závislost a nezávislost. 5. Báze a dimenze prostoru, souřadnice prvku v dané bázi. 6. Hodnost matice, Gaussova eliminační metoda, určení hodnosti pomocí determinantů.. Stránka Báze (lineární algebra) je dostupná v 42 dalších jazycích. Návrat na stránku Báze (lineární algebra). Jazyky. Bahasa Indonesi Lineární algebra Vektor Skalár číslo bez rozměru a směru Vektor ve fyzice veličina mající velikost, směr, působiště Vektor v matematice určuje posunutí Každou uspořádanou n - tici čísel (a1,a2,..an) nazveme n - rozměrným (aritmetickým) vektorem

Báze (lineární algebra) - Wikipedi . Slovní úlohy - sčítání a odčítání dvojciferných čísel bez přechodu přes základ. Hra plná obrázků a test - řešení stavových rovnic, matice přechodu, její vlastnosti, důvod použití generátorů vstupních funkcí, vytvoření generátoru spojité/diskrétní vstupní funkce. 2 Úvodní stránka > Fakulta informačních technologií > katedra aplikované matematiky > Lineární algebra. Lineární algebra Báze, dimenze, souřadnice vektorů v bázi. 6. Lineární zobrazení (homomorfismus, izomorfismus), jádro, defekt, skládání zobrazení. 7. Matice, operace s maticemi Lineární algebra nad obecným Zm Aplikace — Lineární kódy nad Zp Příklad (Rovina v R3 jako lineární kód) Rovina x +y −z = 0 je lineární podprostor V dimense 2 v R3. 1 Volbou báze V lze generovat prvky V. 1 V má bázi (např.): g 1 = (1,2,3), g 2 = (0,1,1). 2 Tudíž v ∈ V iff existují a 1,a 2∈ R tak, že a ·g +a ·g = v. (Protože báze určuje systém souřadnic. Lineární algebra 1.1. Lineární závislost a nezávislost vektorů. Hodnost matice Aritmetické vektory Uspořádanou n-tici reálných čísel nazveme aritmetický vektor (vektor), báze, dimenze prostoru Skupina vektorů se nazývá lineárně závislá.

Lineární algebra - cvut

 1. Lineární algebra je jedno z nejdůležitějších odvětví vysokoškolské matematiky pro inženýry bez ohledu na jejich specializaci, neboť se zabývá jak konkrétními výpočetními postupy, tak abstraktními pojmy, jejichž zvládnutí je užitečné pro popis technických problémů
 2. Lineární algebra I - video 30 - Generátory, lineární obal, báze Lineární algebra I . Koupit za 320 Kč . Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 320 Kč a získejte přístup ke všem 34 videím, která jsou v kurzu obsažena. Koupit kurz . Obsah kurzu
 3. anty: Klíčová slova anglicky: linear algebra and geometry - vector spaces - matrices - bases and coordinates - linear maps - deter
 4. ant matice a jeho základní vlastnosti, rozvoj deter
 5. Lineární algebra; Tato úloha neprošla kontrolou správnosti. Báze vektorového prostoru Úloha číslo: 1367. Uvažujme definici Důležitou vlastnost báze představuje věta (ii) O bázi vektorového prostoru. Nechť \(V\) je vektorový prostor nad polem \(T\) a \(M\) jeho podmnožina..

Lineární Algebra --- Podzim 202

 1. Lineární algebra a algebra. 1. Relace, zobrazení a jejich základní vlastnosti. Vektorový prostor, báze, dimenze, lineární zobrazení. Vektorový prostor se skalárním součinem. Příklady vektorových prostorů, lineární závislost a nezávislost, báze a dimenze konečně generovaného vektorového prostoru, věta o dimenzích.
 2. ační metody. Délka lekce: 24:33. 9. Lineární algebra I - video 10 - Soustavy lineárních rovnic 3 - detailní postup Gaussovy eli
 3. anty, inverzní matice, matice lineárního zobrazení, vlastní čísla a vlastní vektory, diagonalizace matice, atd.)
 4. 5. Unitární lineární operátory, samoadjungované lineární operátory. 6. Spektrální reprezentace. 7. Jordanův normální tvar: Polynomické matice a JNT. 8. Jordanův normální tvar: JNT a invariantní podprostory. 9. Tenzorová algebra: duální prostor a duální báze, tenzorový součin vektorových prostorů
 5. Základy lineární a nelineární lomové mechaniky pro inženýrskou praxi-- autor: Kunz Jiří Lineární statistické modely 2.vydání-- autor: Fišerová Eva Lineární algebra 2, 2. vydání-- autor: Dvořáková Ľubomíra Lineární elastická lomová mechanika pro konstruktéry: Teorie a aplikace-- autor: Pook L.P
 6. Lineární algebra (01LA), dříve Lineární algebra B 1 (01LAB1) Obsah předmětu. V zimním semestru lineární algebry se proberou základní pojmy lineární algebry: polynomy; vektorový prostor; lineární závislost a nezávislost ; báze a dimenze; podprostor; lineární zobrazení; 1. a 2. věta o dimenzi; matice zobrazen
 7. anty, matice ve schodovitém tvaru a hodnost matice, systém lineárních rovnic.Euklidovské prostory: skalární součin vektorů, vlastní hodnoty a vlastní vektory. Základy analytické geometrie: lineární útvary, kuželosečky, kvadriky

Matice a determinanty. Soustavy lineárních rovnic. Vektorové prostory a podprostory. Lineární zobrazení, transformace souřadnic. Vlastní hodnoty a vlastní vektory Lineární kombinace (L1) Jádro matice (L1) Prostor komutujících matic (L1) Lineární nezávislost (4) Obecná lineární nezávislost (L1) Nezávislost v aritmetických prostorech (L1) Nezávislost v prostoru funkcí (L2) Nezávislost vůči inkluzi (L1) Báze vektorových prostorů (10) Doplnění na bázi (L1) Báze aritmetických. Předmět: Lineární algebra A2: 01LAA2: doc. Ing. Dvořáková Lubomíra Ph.D.-2+2 Z,ZK-6: Anotace: Předmět se zabývá teorií lineárních operátorů na vektorových prostorech (především se skalárním součinem) a souběžně je probírána teorie matic Podmínky jsou podobné v předmětech Lineární algebra 1 i Matematická analýza 1. Popsány jsou zde. Doplňující informace: Budou se psát dvě kontrolní písemky. Jejich termín bude včas oznámen na těchto stránkách, na přednáškách i na cvičeních. Náplní budou příklady čerpané ze zadání cvičení

- NMAI057 Lineární algebra I 7. Vektorové prostory Grupa, těleso. Základní vlastnosti vektorových prostorů, podprostory, generování, lineární závislost a nezávislost. Věta o výměně. Konečně generované vektorové prostory, báze. Lineární zobrazení Kompletní učební text ve formátu PDF: Hašek: LINEÁRNÍ ALGEBRA A GEOMETRIE - KMA/LA2 (aktualizováno 15. 2. 2018). Kompletní učební text ve formátu PDF: Hašek: LINEÁRNÍ ALGEBRA A GEOMETRIE - KMA/LA2 (aktualizováno 21. 6. 2020). Osnova předmětu. Řešení soustav m lineárních rovnic o n neznámých.. Řešitelnost soustavy, Frobeniova podmínka Lineární algebra SLA FSI VUT SLA Ak. rok 2020/2021 zimní semestr 6 kreditů Předmět se zabývá těmito tématy: Množiny: zobrazení množin, relace na množině

NMAI058 Lineární algebra 2 - LS 2019/2020 Distanční výuka. I přes zrušení kontaktní formy, výuka LA 2 pokračuje. Instrukce a materiály jsou průběžně zveřejňovány v systému Moodle ; Sylabu Lineární algebra je jeden ze základních prostředků formulace technických problémů a jejich efektivního řešení. Cílem přemětu je seznámit studenty elementární formou se základními pojmy a početními dovednostmi lineární algebry a prezentovat je rovněž na úrovni algoritmů pro počítačové zpracování Báze (lineární algebra) Práci s vektorovými prostory i samotnými vektory lze velmi ulehčit zavedením pojmu báze vektorového prostoru (krátce jen báze, angl. basis, pl. bases). Nový!!: Pauliho matice a Báze (lineární algebra) · Vidět víc » Determinan

Lineární algebra. Základní definice. Nejdříve se podíváme jak se v maple vlastně definují matice a vektory. Vektor se v Maplu představuje jako jednorozměrné pole. Takhle tedy vypadá třetí vektor kanonické báze 4-rozměrného prostoru: > Dovednosti: Sudent rozumí obecným pojmům lineární algebry a zvládne základní výpočty: posouzení lineární závislosti vektorů, zjištění dimenze a báze vektorového prostoru, posouzení regulárnosti matice, řešení soustavy lineárních rovnic, řešení maticových rovnic, nalezení vlastních čísel a vlastních vektorů. Studijní materiál Lineární algebra z předmětu Úvod do lineární algebry a diskrétní matematiky (ULA), Fakulta mechatroniky a MIS (FM), Technická univerzita v Liberci (TUL I. Lineární algebra I.1. Reálný aritmetický vektorový prostor I.2. Lineární závislost a nezávislost skupiny vektorů I.3. Vektorový prostor, obecná definice I.4. Dimenze a báze vektorového prostoru, podprostor platí, že jej lze vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů báze a t Lineární algebra EvaOndráčková Vektorové prostory Mnozí z vás už se nejspíš setkali s pojmem vektor. Ukážeme si, že vektory nejsou jen množiny orientovaných úseček v rovině či trojrozměrném prostoru, ale něco zajíma-vějšího, kolem čeho existuje spousta teorie. Mým cílem ale není zahltit vás větam

Lineární algebra mi připadala v prvním semestru pouze jako takový obecný úvod, zavádění terminologie - ze začátku velmi složitě vypadající a neintuitivní, potom ovšem logická a smysluplná struktura. Je ovšem dost složitě pochopitelná, hovoří-li se pouze v teoretických pojmech bez nějaké geometrické interpretace 409 Kapitola 6 Linearita v aplikacích aneb lineární algebra do třetice Potřetí, a v tomto dílu naposledy, se vracíme k lineární algebře. Spojíme-li následující poz Lineární algebra je matematický obor zabývající se lineárními matematickými strukturami, jako jsou vektorové prostory. Obsah [ editovat ] Co je třeba znát [ editovat Lineární algebra plus (01LAP), dříve Lineární algebra A 1 (01LAA1) Jedna z prvních hodin algebry. Obsah přednášky. Vektorový prostor - lineární nezávislost, báze, dimenze, podprostor; Lineární zobrazení (lin. funkcionál, lin. operátor) - jádro, hodnost, defekt, matice lin. zobrazení.

o=(ú\-,H)n(e)=(/1\-,\íl)(e ), n. jedná se - v souladu s poznámkou 5 - o bázi ,\-cyklickou. (ii) Jak jsme zjistili dříve (opět 6), plyne z existence ,\-cyklické báze 13, že ,\ je vlastní hodnotou operátoru li\ a po­ slední vektor z 13 náleží N. Jaké další vlastní hodnoty (vektory Lineární algebra A2 (2) Determinanty (permutace (znaménko transpozice,: Lineární algebra A

Build free Mind Maps, Flashcards, Quizzes and Notes Create, discover and share resources Print & Pin great learning resources Register No Gilbert Strang: Lineární algebra, kurs MIT David Jerison: Diferenciální a integrální počet funkcí jedné proměnné , kurs MIT Herbert Gross: Calculus revisited , kurs MI

2.3.3 Ortogonální a ortonormální báze. Definice. Ortogonální bází vektorového prostoru V vybaveného skalárním součinem nazýváme takovou bázi, jejíž vektory jsou navzájem kolmé, tzn. jejich skalární součin je nulový. Mají-li navíc všechny vektory báze jednotkovou velikost (neboli jsou normovány k 1), mluvíme o ortonormální bázi Vektorový prostor. Lineární závislost a nezávislost. Báze a dimenze. Podprostory vektorového prostoru. Lineární zobrazení. Matice lineárního zobrazení. Frobeniova věta. Studijní materiály. Přednáška Ľubomíra DVOŘÁKOVÁ, Lineární algebra 1. ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05346-1 Lineární algebra - I. cástˇ (vektory, matice a jejich využití) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 2. pˇrednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 4 Lineární algebra pro fyziky Poºadavky k záp£tuo a zkou²ce LS 2014/15 1. Po£etní postupy Výpo£et sou°adnic lineární a bilineární form,yjejich transformace p°i zm¥n¥ báze, hledání polární báze symetrickými úpraami.v Ov¥°ení, ºe je n¥co ska-lární sou£in, hledání ortogonálního dopl¬ku, ur£ení ortogonální. Lineární závislost a nezávislost. Báze, dimenze, souřadnice vektorů v bázi. Transformace souřadnic. Matice, operace s maticemi. Determinanty a jejich výpočet. Inverzní matice a jejich výpočet. Lineární zobrazení, matice lineárního zobrazení. Vlastní čísla a vlastní vektory matice. Jordanův tvar. Bilineární a.

Lineární algebra Gaussova eliminační metoda Před výkladem Gaussovy eliminační metody na obecné soustavě lineárních rovnic si ukážeme postup Další příklad ještě na jednom příkladu, který bude mít čtyři rovnice a pět neznámých sekce OSTATNÍ - Lineární algebra a geometrie - základní pojmy a definice (VUT FEI 1.ročník-zimní semestr) Lineární algebra a geometrie - Základní pojmy a definice Věta 3.4: Libovolný vektor lze jednoznačně vyjádřit jako lineární kombinaci báze (v konečně rozměrném vektorovém prostoru) BI - Lineární algebra (pro FIT) Letní semestr 2012 Osnova přednášky, slídy k přednášce. Slídy najdete v osnově přednášky níže. Navíc nabízím všechny slídy dohromady (po osmi na stránce). Polynomy, kořeny polynomů, efektivní vyhodnocení polynomu (Hornerovo schéma), základní věta algebry a její důsledky (slidy/tex/4).. Aplikovaná lineární algebra se využívá například v přírodních vědách, sociálních vědách nebo archeologii. Cíl projektu Cílem projektu je podpořit zájem studentů o lineární algebru a její praktické využití (s návazností na zkušenosti a výledky projektů Matematika VŠEM a Finanční matematika VŠEM) Bázi z jednotkových vektorů se říká kanonická báze. Generátory jsou takové vektory, ze kterých lze lineární kombinací (násobení vektorů číslem a jejich následné sečtení) vytvořit ostatní vektory v tomto prostoru. Například 3 (1, 0, 0) + 4 (0, 0, 1) = (3, 0, 4)

Dimenze vektorového prostoru — Matematika

Z. Dostál, L. Šindel, Lineární algebra pro kombinované a distanční studium, VŠB-TU Ostrava 2003 G.H. Golub, C.F. Van Loan, Matrix Computations. The Johns Hopkins University Press 2013 Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na student Definujte lineární transformaci, jádro a image lineární transfor-mace, hodnost a defekt, izomorfismus vektorových prostorů, regu-lární transformaci 1. Nechť ϕ: V n → V m je lineární transformace. Dokažte: i) ϕ(~o Vn) = ~o Vm ii) transformace je jednoznačně určena obrazy libovolné báze ve V

43 - Jiná báze a příklady (MAT - Lineární algebra) - YouTub

14. Zdůvodněte, proč průnik lineárních podprostorů je lineární podprostor a sjednocení lineárních pod-prostorů nemusí být lineární podprostor. Lineární závislost, obal, báze 15. Zdůvodněte podrobně z axiomů linearity, proč triviální lineární kombinace je rovna nulovému vektoru. 16 2.2.3 Báze vektorového prostoru. Definice. Bází vektorového prostoru nazýváme takovou jeho podmnožinu B, pro kterou platí: · B je lineárně nezávislá množina; · každý vektor z V lze vyjádřit jako lineární kombinaci vektorů z B. Počet prvků báze B daného vektorového prostoru V nezávisí na konkrétní volbě báze

Tůma: Lineární algebra pro 1.r. informatiky Veliká databáze odkazů na další kurzy lineární algebry v angličtině. Výborný, Zahradník a kol.: Používáme lineární algebru Sbírka ke knize Motl, Zahradník, na jaře vyšla, elektronická verze bude snad zveřejněna v nejbližších dnech. Obsahuje velmi podrobně provedené. Lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty. Řešení nehomogenních rovnic. Lineární a nelineární kmity ve fyzice, spřažené oscilátory.6.Algebra komplexních čísel, funkce komplexní proměnné, holomorfní funkce, Cauchyho integrální věta, residuová věta; Fourierovy řady, Fourierova transformace a její. Lineární algebra je část matematiky, jejímž hlavním tématem jsou metody řešení soustav lineárních rovnic. Toto vymezení je z dnešního pohledu poměrně strohé, v samotné matematické teorii se kromě již zmiňovaných soustav setkáme i s mnohem abstraktnějšími pojmy jako vektorový prostor, báze, dimenze, matice, determinant aj

OLŠÁK, P.. Lineární algebra, skripta FEL ČVUT, Praha 2007. Anotace. zjištění dimenze a báze vektorového prostoru, posouzení regulárnosti matice, řešení soustavy lineárních rovnic, řešení maticových rovnic, nalezení vlastních čísel a vlastních vektorů matic,. IV. Příklady z lineární algebry Autorem následujících materiálů je Vít Vondrák, Katedra aplikované matematiky, fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - Technická univerzita Ostrava. Tyto soubory obsahují i informace nad rámec našich učebních osnov. IV.1 Lineární závislost, kombinace, Báze Lineární prostor, abstraktní vektor, axiomy linearity nad tělesem (reálných čísel a nad obecným tělesem). 2. Lineární závislost a nezávislost, lineární obal. 3. Báze, dimenze, souřadnice vektoru v bázi. 4. Lineární zobrazení, algebra matic. 5. Matice a matice lineárního zobrazení, operace s maticemi. 6 Báze (lineární algebra) Práci s vektorovými prostory i samotnými vektory lze velmi ulehčit zavedením pojmu báze vektorového prostoru (krátce jen báze, angl. basis, pl. bases). Nový!!: Homomorfismus a Báze (lineární algebra) · Vidět víc » Bijekc Název projektu: Matematika VŠEM - Lineární algebra Abstrakt Strategickým cílem rozvojového projektu je podpořit zájem studentů o lineární algebru a její praktické použití s použitím zkušeností a výsledků projektů OPPA Matematika VŠEM a IGA Finanční matematika VŠEM

Báze - Wikipedi

Lineární algebra. Aritmetický vektorový prostor, lineární závislost a nezávislost skupiny vektorů v R n, báze, dimenze a podprostor vektorového prostoru. Gaussův algoritmus, lineární obal skupiny vektorů, základní pojmy týkající se matic. Řešení soustavy lineárních algebraických rovnic, Frobeniova věta Lineární algebra a geometrie, NMAG101, ZS 18/19 Přednášející. Libor Barto - paralelka X, přednášky Út 10:40 a St 9:00 v M1 ; Dalibor Šmíd - paralelka Y, přednášky St 12:20 a Čt 10:40 v M1, konzultace po středeční přednášce nebo po dohodě mailem ; Cvičící. Jakub Krásenský - cvičení Čt 10:40 a 12:20 M Předmět: Lineární algebra A2: 01LAA2: doc. Ing. Dvořáková Lubomíra Ph.D.-2+2 Z,ZK-6: Anotace: Předmět se zabývá teorií lineárních operátorů na vektorových prostorech (především se skalárním součinem) a souběžně je probírána teorie matic

Lineární algebra/Báze a dimenze - Wikiknih

Lineární algebra: řešení soustav lineárních rovnic, Gaussova eliminační metoda, úvod do teorie matic, základy vektorového počtu, poznámky k analytické geometrii v prostoru E2 a E3. Požadavky: Podmínky udělení zápočtu. 1. Povinná účast na cvičeních, maximálně 3 řádně omluvené absence. 2 Lineární kombinace vektorů, systém generátorů vektorového prostoru, lineární obal, lineární závislost a nezávislost vektorů, báze, Steinitzova věta o výměně a její důsledky, dimenze. VII. Vektorové prostory se skalárním součine v dané bázi. Ortogonální, jednotková a ortonormální báze a výpočet skalárního součinu v těchto speciálních bázích. 14. Euklidovské prostory. Kartézský repér a kartézská soustava souřadnic. L. Lineární algebra a geometrie. Praha: Academia, 2000. KATRIŇÁK, T. Algebra a teoretická aritmetika w. Bratislava: Alfa. Předmět: Lineární algebra 1: 818LI1: Mgr. Majerová Dana Ph.D. 2+2 Z-2-Anotace: Vektorový prostor R^n, lineární nezávislost, podprostory, báze, dimenze.

Báze (lineární algebra) – Wikipedie
 • Anděl tetování význam.
 • Filmový písek.
 • The back up plan online cz titulky.
 • Duetart.
 • Jarni vesty pro deti.
 • Administrativní členění čr.
 • Erikson stages.
 • Hokejový brankář.
 • Attack slx 25 lambda.
 • Vodní ráj otevírací hodiny.
 • Noc vědců 2018 liberec.
 • Jedlá soda na maso.
 • Linka c 141.
 • Dětská jídelní židlička bazar.
 • Penny leták čtvrtečník.
 • Vinarium brno.
 • Odysseovy cesty ctenarsky denik.
 • Nike air force 270.
 • Orel orlice.
 • 1 světová válka zbraně.
 • Fentanyl mylan.
 • Důlní neštěstí v čr.
 • Sport hotel véska restaurace.
 • Sovětská vojska v čssr.
 • Fotky zima.
 • Zahájení podnikání obchodní společnosti.
 • Základní lidská práva.
 • Jak vybrat umělé řasy.
 • Pohlednice praha prodej.
 • Air jordan 6 retro.
 • Gingivitida v těhotenství.
 • Od kdy capáčky.
 • Žárlivost staršího sourozence.
 • York klimatizace.
 • Kdy sklízet marihuanu.
 • Disneyland orlando ceny.
 • Mapa metra c.
 • Sušenky z arašídové mouky.
 • Settlers online wiki cz.
 • Apple nahravani hovoru zdarma.
 • Sanytol na pleny.